תקנון התחרות איך משתתפים הוסף סרט כל הסרטונים ראשי אתר שרתון
שלום משתמש
רישום
כניסה למערכת

תקנון תחרות שרתון באתר פליקס

גולש יקר,

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון יחיד, הכוונה גם לרבים במשמע.

כללי

1.     רשת שרתון ("שרתון") בשיתוף עם חברת תפוז אנשים בע"מ מפעילת אתרי תפוז ופליקס ("תפוז"), מכריזה על תחרות נושאת פרסים ("התחרות") באתר פליקס בכתובת http://www.flix.co.il/tapuz/sheraton/ ("אתר התחרות").  

2.     התחרות פתוחה לכל הגולשים/משתתפים באשר הם, בכפוף להוראות תקנון זה, למעט עובדי שרתון, עובדי ארק אינטראקטיב, עובדי חברת תפוז אנשים בע"מ ובני משפחותיהם של הנ"ל אשר אינם רשאים להשתתף בתחרות. "בני משפחה" לרבות בני זוג, הורים, ילדים אחים ובני זוגם של כל אחד מאלה.

3.     עצם ההשתתפות בתחרות מבטאת ומהווה הסכמה לתקנון זה על כל חלקיו, והגולש העומד בתנאי ההשתתפות ומשתתף בתחרות ("המשתתף") מאשר בהשתתפותו כי הוא מסכים לתקנון זה ופוטר את תפוז ו/או שרתון מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם התחרות ו/או הזכייה בה ו/או מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעשויה להיות לו בכל מקרה של טעות ו/או תקלה.

מובהר כי גלישה ו/או כניסה לאתר התחרות ו/או שימוש בו מבטאת ומהווה הסכמה מצדו של כל גולש (גם אם אינו משתתף) לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי תקנון זה, כולם או חלקם, הינך מתבקש לצאת מאתר התחרות ולא לעשות בו כל  שימוש.

4.     תפוז ו/או שרתון שומרות לעצמן את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי התקנון והתחרות בכל מועד שהוא, לפי שיקול דעתן הבלעדי, בהודעה אשר תתפרסם באתר התחרות.

5.     בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין כל פרסומים אחרים, מכל סוג ומין, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

6.     תפוז ו/או שרתון רשאיות, מבלי לספק נימוק, למנוע השתתפותו של גולש כלשהו בתחרות, על פי שיקול דעתן הבלעדי.

7.     התחרות תחל ביום 10.7.2007 בשעה 19:00 ותסתיים ביום 31.8.2007 בשעה 23:59 ("תקופת התחרות"). מובהר כי סרטון (כהגדרתו להלן) אשר יועלה לאתר התחרות לאחר תום התחרות לא יזכה את שולחו באפשרות להשתתף בתחרות.

תפוז ו/או שרתון רשאיות להאריך או לקצר את תקופת התחרות על פי שיקול דעתן, בהודעה אשר תפורסם באתר התחרות. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לשינוי תקופת התחרות כאמור.

תנאים להשתתפות

8.     על מנת להשתתף בתחרות, על המשתתף להיות משתמש רשום באתר פליקס (www.flix.co.il) ו/או אתר תפוז (www.tapuz.co.il). 

9.     לצורך השתתפות בתחרות על כל משתתף, בין אם הינו משתמש רשום של תפוז ובין אם לאו, למלא את פרטיו בטפסים המיועדים לכך באתר התחרות, ולאשר את אמיתות הפרטים.

 

10. ההשתתפות בתחרות של קטין מתחת לגיל 18, מותנית באישורם ובהסכמתם של הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו להשתתפותו ולתנאי תקנון זה על כל חלקיו.

11. מודגש כי לצורך ההשתתפות בתחרות המשתתף חייב להיות בעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה אשר תאפשר לו לקבל הודעות.

12. תפוז ו/או שרתון רשאיות להשעות משתתף או לאסור עליו את השימוש בתחרות, במידה ויתברר לתפוז ו/או לשרתון כי הפרטים אותם מסר בעת ההרשמה לתחרות אינם נכונים.

13. המשתתפים יוכלו לעשות שימוש במספר חשבונות שיפתחו על שמם.  תפוז שומרת את זכותה להגביל את מספר החשבונות לכל משתתף.

14. האחריות על הקלדת הפרטים בעת הרישום, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, חלה אך ורק על המשתתף ולתפוז ו/או לשרתון אין ולא תהיה כל אחריות על אמיתות הפרטים ו/או דיוקם ו/או על נוסחם ו/או הקלדתם. רק משתתף שהקליד פרטים אישיים מלאים שנקלטו יוכל להשתתף בתחרות. משתתף שלא הקליד פרטים אישיים מלאים ו/או מדויקים  יפסל, ולא ישתתף בתחרות.

תשלום

15. ההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום כלשהו לתפוז ו/או לשרתון.

כללי התחרות

16. במהלך תקופת התחרות, המשתתפים מוזמנים לשלוח לאתר התחרות סרטוני וידאו קצרים של בני משפחתם רוקדים ", כחלק מפעילות הקיץ המתקיימת במלונות הבאים: שרתון טבריה, שרתון ים המלח, שרתון אילת והרודס אילת ("הסרטונים" – לעניין תקנון זה – סרטון משמע גם כל חלק ממנו).

 מובהר כי טרם הצגתם באתר, תפוז תחליף את פסי הקול של הסרטונים שיישלחו לאתר התחרות בשיר שרתון, וכל הסרטונים שיישלחו ויפורסמו באתר התחרות יכללו את פס הקול הזה, ולא את פסי הקול המקוריים שלהם.

17. התאמתו של כל סרטון לרוח התחרות, תיבדק על ידי תפוז ושרתון, ורק לאחר אישורן יועלה לאתר התחרות וישתתף בה. למען הסר ספק, אין באמור בכדי להטיל על תפוז ו/או שרתון אחריות כלשהי לתוכן הסרטונים אשר יועלו לאתר, ואין בו כדי לגרוע מכל הוראה אחרת לעניין היעדר אחריותם לתוכן הסרטונים ו/או מאילו מהתחייבויות המשתתפים כאמור בתקנון זה.

18. כל משתתף שישלח סרטון אשר ישתתף בתחרות יוכל להדפיס שובר הטבה בשווי 250 ש"ח, אותו יוכל לנצל לצורך רכישת שירותים נוספים (מזון ומשקאות) במהלך שהותו הבאה במלונות הרשת, בכפוף להזמנת מינימום 2 לילות אירוח באחד מהמלונות כפי שמופיע ע"ג השובר, בין התאריכים 1.9.07 – 1.4.08 למעט חגים. על המשתתף יהיה למסור את השובר במועד הגעתו למלון.

מובהר כי  משתתף אשר ייפסל מלהשתתף בתחרות, לא יהיה זכאי להטבה כאמור

19. במהלך התחרות הסרטונים המשתתפים בתחרות יוצגו באתר הפעילות לדירוג הגולשים באתר ("הגולשים") כמפורט להלן:

·         הגולשים יוכלו להעניק ציון לכל אחד מן הסרטונים (פעם אחת לכל סרטון).

·         כל מחשב מוגבל להצבעה אחת בלבד. במידה ויעשה ניסיון להצביע לסרטון נוסף, או לבצע הצבעה באופן בלתי חוקי אחר, ההצבעה תחסם. כמו כן, בכל שלב של התחרות, רשאית תפוז לפסול משתתפים שנרשמו או צברו הצבעות בצורה שאינה חוקית.

·         הציון הסופי של כל סרטון כפי שנקבע על ידי הגולשים ("ציון הגולשים") יקבע על פי שקלול בין מספר הצפיות בו במהלך כל תקופת התחרות וממוצע הציון שניתן לו על ידי הגולשים .

20. תפוז תהא רשאית לפסול כל ציון שקיבל משתתף וכן לפסול משתתף מלהשתתף בתחרות כליל, ללא הנמקה, במידה ותחשוד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בזיוף תוצאות ההצבעה ו/או בכל פעולה אחרת בניגוד לכללי ולרוח התחרות.

כמו כן תהינה תפוז ו/או שרתון רשאיות, לפי שיקול דעתן, לפסול משתתף ולהוריד את הסרטון ששלח מאתר התחרות, בגין תכנים שאינם ראויים ו/או החורגים מרוח התחרות ו/או עומדים בסתירה לתקנון ו/או מפרים זכויות יוצרים כלשהן. למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי תפוז ו/או שרתון בגין אי השתתפותו בתחרות כתוצאה מהסרת הסרטון שלו כאמור.

21. האחריות לעריכת הסרטונים ולשליחתם לאתר התחרות באופן המאפשר צפייה מלאה ותקינה בהם, חלה אך ורק על המשתתף, למעט ככל שהדבר נוגע להחלפת פס הקול של הסרטון כמפורט לעיל, ותפוז ו/או לשרתון אין ולא תהיה כל אחריות בגין עריכת סרטון שלא נעשתה בהתאם להוראות הקבועות באתר ההתחרות. רק סרטון תקין שנעשה בהתאם להוראות באתר התחרות והועלה לאתר התחרות במהלך תקופת התחרות יזכה את שולחו בהשתתפות בתחרות. סרטון שאיננו תקין מכל סיבה שהיא ו/או שלא נתקבל במלואו ו/או שמפר הוראת כל דין ו/או תקנון זה, יפסל ולא יזכה את שולחו בהשתתפות בתחרות.  

 

22. הסרטונים או חלק מהם יוצגו במהלך התחרות ולאחריה, על פי שיקול דעתן הבלעדי של תפוז ו/או שרתון, באתר פליקס. אין באמור בכדי לחייב את תפוז ו/או שרתון להציג את הסרטונים, כולם או חלקם, באתר פליקס, במהלך התחרות ו/או לאחריה.

הזוכים והפרסים –

23. זוכה שבועי –

בכל יום שלישי, החל בתאריך 17.7.07 ועד ה-4.9.07, תבחר ועדת שופטים אשר תמונה על ידי שרתון ("הוועדה"), מתוך הסרטונים אשר קיבלו את ציון הגולשים הגבוה ביותר עד לאותו מועד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הזוכה השבועי ("הזוכה השבועי"). מובהר כי שיקול דעתה של הוועדה הוא סופי וחלוט ולמשתתף לא תהיה כל טענה כלפי הוועדה ו/או בקשר עם החלטתה.

הזוכה השבועי יזכה לאירוח של זוג ללילה (באמצע שבוע או בסופשבוע) ע"ב לינה וארוחת בוקר, למימוש בין התאריכים 1.9.07 ועד ה-1.4.08 לא כולל חגים ובתאום מראש באחד המלונות הבאים: שרתון טבריה, שרתון פלאזה ירושלים, שרתון סיטי טאואר או שרתון מוריה תל אביב ובשרתון אילת (באמצע השבוע בלבד או בתוספת לילה נוסף בתשלום בסופשבוע).  

ההודעה לזוכה השבועי תימסר טלפונית ביום חמישי באותו השבוע, ושובר הזכיה ישלח אליו בתוך 10 ימים.

מובהר כי כל משתתף יכול לזכות פעם אחת כזוכה שבועי.

24. הזוכה בתחרות –

לאחר תום תקופת התחרות, ולא יאוחר מיום 10.9.07, תבחר הוועדה, מבין כל הזוכים השבועיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הזוכה בתחרות.

הזוכה בתחרות יזכה בחבילת אירוח משפחתית ליורודיסני, המיועדת לזוג הורים ועד 3 ילדים, והכוללת 5 כרטיסי טיסה לפריז, לינה של 3 לילות במלון ב-2 חדרים (ללא ארוחות) וכרטיסי כניסה ליורודיסני.

הפרס ניתן למימוש על בסיס מקום פנוי ובתיאום מראש עם נציגי השיווק בשרתון בין התאריכים 10.10.07 ועד 30.6.08 לא כולל חגים יהודיים ונוצרים.

הוראות בנוגע לפרסים –

25. מבלי לגרוע מזכויותיהן של תפוז ו/או שרתון על פי תקנון זה, מובהר כי בחירת הזוכים הנה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת.

26. שרתון שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, לשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי בעל ערך כספי דומה, על פי שיקול  דעתה הבלעדי, בכל שלב משלבי התחרות.

 

27. כל הפרסים המוענקים והזכייה בתחרות הינם באחריותה הבלעדית של שרתון. תפוז איננה נושאת באחריות כלשהי לכל תקלה, אובדן, נזק שיגרם בקשר עם מימושו של הפרס.

28. הפרסים שיחולקו במסגרת התחרות הינם אישיים ואינם ניתנים להסבה לאחר, להחלפה, לשינוי או להמרה, לא  בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.

29. במידה ומי מהזוכים הנו קטין, רשאית שרתון להתנות את קבלת הפרס בהצגת אמצעי זיהוי על ידי אפוטרופוסו.

 

30. האחריות למימוש הפרס היא של הזוכים בלבד. על הזוכה בתחרות מוטלת האחריות המלאה לוודא כי הדרכון וכל אישור יציאה נדרש תקפים ותקינים, וכי הוא רשאי ויכול לצאת מהארץ ולממש את הפרס. תפוז ו/או שרתון לא תשאנה בכל אחריות בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין, בזוכה.

31. תפוז ו/או שרתון אינן ולא תהינה אחראיות בכל צורה או אופן למימוש או אי היכולת לממש את הפרס עקב נסיבות שאינן תלויות בהן ו/או לגבי כל שיבוש, עיכוב, דחייה או כל פגם אחר בפרס ו/או בקשר עם הפרס ו/או לגבי מימושו.

32. יצירת קשר עם הזוכים -  תפוז תעביר לידי שרתון  את שמות ופרטי הזוכים, כפי שנמסרו בעת הרישום . שרתון ו/או מי מטעמה  ינסו ליצור קשר עם הזוכה, בתוך 7 יום מתום תקופת התחרות, לא פחות מ- 3 פעמים, בשעות העבודה המקובלת ובמרווחי זמן סבירים, על-פי מספר הטלפון אותו ציין בעת הרישום לתחרות.  אם שרתון לא תצליח ליצור קשר באופן האמור עם הזוכה, לא תחול על שרתון ו/או תפוז כל חובה נוספת לעניין זה, זכייתו תבוטל  ותעבור למשתתף המדורג  אחרי, והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי.  

33. אם זוכה לא יגיע לקבל את הפרס במועד ובמקום שנקבע ע"י שרתון ו/או אינו עומד בתנאים הנדרשים לשם מימוש הפרס, ו/או נחשד בזיוף ו/או בכל פעולה אחרת בניגוד לכללי ולרוח התחרות, הוא יאבד את זכאותו לפרס והפרס יעבור למשתתף המדורג כבא אחריו. מבלי לגרוע מן האמור, שרתון רשאית שלא להעניק את הפרס לידי מי שהשתתפותו בתחרות, באיזה משלביה כמפורט לעיל, נעשתה תוך מעשה עבירה או שלא כדין ו/או בניגוד לכללי תקנון זה, מכל בחינה שהיא. זוכה אשר נפסל לא יהיה זכאי לפרס ולא יהיה זכאי לכל פיצוי אחר.

 

34. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יחולו על הזוכים ויהיו על חשבונם ועל אחריותם בלבד. שרתון תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך על-פי דין, את פרטי הזוכים ו/או ניכוי מס במקור. שרתון לא תשא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.

35. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עובדת זכייתו של כל זוכה בתחרות עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות ובאתרי אינטרנט, וכי בעצם ההשתתפות בתחרות, המשתתף מביע את הסכמתו לצילומו ולפרסום שמו ותמונתו במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים, אם וככל שיזכה.

36. תפוז, באישור ובתיאום מלא עם שרתון, ו/או שרתון ו/או מי מטעמן יהיו רשאיות לפרסם את הסרטונים הזוכים ואת שמות הזוכים בתחרות באתר פליקס, במדיה הסלולארית, בטלוויזיה, בעיתונות ו/או בכל מדיה אחרת, על פי שיקול דעתן הבלעדי, והכל מבלי שהזוכה יהיה זכאי לתמורה, תמלוגים או זכות אחרת כלשהי.

37. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי שרתון תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלב כל סרטון (ולא רק את הסרטונים הזוכים) במסגרת פרסומות של שרתון, והמשתתפים הרלוונטיים לא יהיו זכאים לכל תמורה בגין ובקשר עם השימוש בסרטון כאמור.

פטור מאחריות

38. המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או לכל אדם אחר המופיע בסרטון שיצר ו/או לכל הבאים בשמם או מטעמם, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי תפוז ו/או שרתון, מנהליהן, עובדיהן, ומי מטעמן, בכל הקשור והמתייחס לתחרות, לרבות לעניין החלפת פס הקול, ההשתתפות (או אי ההשתתפות) בה ו/או הזכייה בה. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

39. ההשתתפות בתחרות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, ותפוז ו/או שרתון  לא תישאנה באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שיגרמו למי מן המשתתפים, ו/או למי מן המופיעים בסרטון והקשור, במישרין או בעקיפין, עם התחרות.

 

40. מבלי לגרוע מן הפטורים המפורטים בתקנון זה, בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף בתחרות ו/או מלזכות בפרס ו/או לממש את הפרס, תהיינה תפוז ו/או שרתון פטורות מאחריות.

41. תפוז ו/או שרתון אינן אחראיות לתגובות שתתעוררנה ו/או להתייחסויות שתתקבלנה ו/או לשימוש כלשהו שיעשה בסרטונים ובמידע שהועלו על ידי המשתתף לאתר התחרות, לרבות בגין ובקשר עם החלפת פס הקול, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור כנגד תפוז ו/או שרתון ו/או כנגד מי מטעמן.

42. תפוז אנשים אינה אחראית לתוכנם של כל פרסום ו/או אינפורמציה אודות שרתון ומוצריה אשר יופיעו באתר התחרות ו/או כל אינפורמציה אחרת אשר סופקה על ידי שרתון לטובת התחרות. כל חומר כאמור הוא באחריותה הבלעדית של שרתון. למען הסר ספק מובהר, כי תפוז לא תשא בכל אחריות בקשר עם שילובו  של כל סרטון במסגרת פרסומות של שרתון ו/או כל תוצאה הנובעת מכך.

43. התחרות נסמכת על תוכנות מחשב שאינן בבעלות תפוז ו/או שרתון, ואשר אינן חסינות מכל טעות או תקלה. תפוז ו/או שרתון אינן מתחייבות כי התחרות תקוים ללא תקלה, שגיאה, נפילה או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך.

44. מודגש, כי התחרות כפופה לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט, ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לה עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור.

45. תפוז ו/או שרתון, מנהליהן, עובדיהן וכל מי מטעמן, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בהן, לרבות כח עליון כגון: שביתות, מזג אויר, ימי חג וכדומה.

46. תפוז אינה מתחייבת שהתחרות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהיה חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת.

47. תפוז משתמשת באתר התחרות בטכנולוגיות ונוהלי הפעלה מקובלים של אבטחת מידע. יחד עם זאת, אין חסימה מוחלטת מכניסה לא מורשית למאגרי המידע, והמשתתף מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד תפוז ו/או שרתון בעניין זה.

48. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בתחרות הינה לצורכי הנאה, כי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות בתחרות לא תקים לכל גולש ו/או משתתף ו/או מי מטעמם כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

49. מובהר כי תפוז אינה עורכת ו/או מפקחת על כל מידע, סרטון או כל תוכן המועלים לאתר התחרות על ידי המשתתפים ו/או הגולשים, למעט כמפורט בתקנון זה, ותפוז ו/או שרתון לא תשאנה באחריות למידע, לסרטונים ו/או לכל תוכן אחר שיתפרסמו באתר התחרות על-ידי משתתפים ו/או כל צד שלישי אחר, או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על הסרטונים ו/או מן השימוש בהם. על אף האמור, תפוז ו/או שרתון שומרות לעצמן את הזכות לערוך, להסיר ו/או לסרב להעלות לאתר כל מידע, סרטון, או כל תוכן אחר, אשר לפי שיקול דעתן הבלעדי הוא פוגעני או מפר את תנאי התחרות ורוחה ו/או הכולל תכנים אסורים כהגדרתם להלן, וזאת מבלי שתוטל עליהן אחריות כלשהי לסרטון ו/או בגין אי השתתפותו של המשתתף (כתוצאה מאי העלאת או הסרת הסרטון) בתחרות.

50. תפוז ו/או שרתון תהיינה רשאיות למסור כל מידע אשר יידרש ממי מהן על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.

51. המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי כל סרטון, מידע, טקסט, תוכנה, גרפיקה, וכל חומר אחר שפורסם או הועלה לאתר בצורה פרטית הוא באחריותו הבלעדית של שולח המידע והמשתתף אחראי בלעדי לתוכן המידע שהועלה ו/או נשלח על ידו לאתר.

52. המשתתף מתחייב, כי כל סרטון, מסר, מידע, טקסט, תמונה, גרפיקה, ו/או חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו יהיה הולם ולא יפגע בכל זכות של אדם אחר, לרבות בזכויות קניין רוחני. המשתתף לא יעלה לאתר כל סרטון ו/או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע ו/או פוגע בפרטיות ו/או בשמו הטוב של אדם, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, ו/או חומר אשר עלול לפגוע ו/או להטריד משתתפים ו/או גולשים אחרים. המשתתף לא יפרסם ו/או יעלה לאתר כל סרטון וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. המשתתף לא יאסוף ו/או יחשוף נתונים על משתתפים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן המשתתף לא יעלה לאתר חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום לתפוז ו/או לשרתון נזקים (להלן - "תכנים אסורים"). תפוז ו/או שרתון שומרות לעצמן את הזכות לתבוע שיפוי עבור כל נזק שיגרם למי מהן ו/או למי מטעמן בעקבות העלאת תכנים אסורים.

הצהרות והתחייבויות המשתתף

53. מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי תפוז כדלקמן:

·         כי כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים.

·         כי כל סרטון שנשלח על ידו הינו מקורי בלבד ובבעלותו הבלעדית וכי הוא הבעלים של מלוא הזכויות, מכל מין וסוג, בתכנים המופיעים ו/או שיופיעו בסרטון, לרבות אך לא רק, זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, זכויות משדרים, זכויות מוסריות, זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג וכל זכות אחרת הקיימת בהם, ללא כל הגבלה או מניעה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, במידה והסרטון כולל יצירות או ביצועים של יוצרים או מבצעים מלבדו, הרי שהמשתתף מצהיר מפורשות כי קיבל את הסכמתם המלאה והמפורשת של בעלי הזכויות ביצירות ו/או המבצעים לשימוש בסרטון ביצירותיהם ו/או בביצועיהם, בהתאם להוראות תקנון זה, ולכך שהצהרותיו והתחייבויותיו לעיל ולהלן יחייבו אותם לכל דבר ועניין.

·         כי הסרטון ששלח איננו מפר ולא יפר כל פטנט, זכות יוצרים, סימן מסחרי ו/או כל זכות קניין רוחני אחרת.

·         כי הסרטון ששלח מכיל מידע חוקי בלבד ואיננו מכיל מידע כדלקמן:

                      א.         כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים ו/או תמונה של אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או תמונתם.

                       ב.         כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, או גס.

                       ג.          כל תוכן העלול להטעות צרכן.

                       ד.         כל תוכן הנוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, זכויות משדרים ו/או סימני מסחר.

                      ה.         כל תוכן הנוגע לאחר שהוא קטין, והמזהה אותו, את פרטיו האישיים או את מענו ודרכי ההתקשרות עימו.

                       ו.          כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ונדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious) (Applications) וכיו"ב.

                       ז.          כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית או מעמד חברתי – כלכלי.

                      ח.         כל תוכן האסור על פי דין ו/או שהושג מביצוע פעולות שלא כדין.

·         כי שליחת סרטון, מהווה מתן, ללא כל תמורה, של רישיון בלתי חוזר, ארצי ועולמי ובלתי מוגבל בזמן לתפוז ו/או לשרתון ו/או למי מטעמן לפרסם את שמו בסמוך לסרטון כיוצרו, וכן להשתמש בסרטון ולעשות בו כל שימוש שיראו לנכון, על פי שיקול דעתן הבלעדי ומבלי לקבל הרשאה נוספת מן המשתתף, לרבות במסגרת שילובו בפרסומות ולרבות העברתו של הסרטון לצדדים שלישיים ומתן רישיונות משנה בזכויותיהן על פי רישיון זה. לתפוז ו/או לשרתון ו/או למי מטעמן ניתנת הרשות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להציג לציבור, לבצע בציבור, לעבד, לערוך, לתרגם, לשנות, לשדר מספר בלתי מוגבל של פעמים, לשלב בו או בסמוך לו או אותו בתוך פרסומות ולהשתמש בסרטון בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתן, לרבות בטלביזיה, בדברי דפוס (ובכלל זה בעיתונים, מגזינים, כתבי עת, ספרים וכיו"ב), במדיה דיגיטלית (בכלל זה באתרי אינטרנט, בארכיבים דיגיטליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות חוטית, אל חוטית, סלולארית, כבלים ולווין) ובכל אמצעי מדיה אחר. תפוז ו/או שרתון ו/או מי מטעמן לא יחויבו בתשלום עמלה ו/או תמורה ו/או תמלוגים מכל מין וסוג, בגין ובקשר עם השימוש והמעשים כאמור, אף אם יפיקו הכנסה ו/או כל תמורה ישירה או עקיפה, בגין השימוש שעשו בסרטון.

·         הוא נותן את הסכמתו ומאשר את החלפת פס הקול של הסרטון, כמפורט לעיל.

·         כי הוא נותן את הסכמתו לבדיקת הסרטון וכי ידוע לו שתפוז ו/או שרתון רשאיות (אך לא חייבות) לבצע סינון לסרטונים שישלחו ולפרסם אך ורק סרטונים אשר לפי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי ראויים ומתאימים לפרסום. כמו כן המשתתף נותן את הסכמתו לשינויים ולעריכת הסרטון, לעדכונו, להרחבתו או לצמצומו, ולכל פעולה אחרת וללא הגבלה.

·         כי ידוע לו כי הוא ו/או כל המופיעים בסרטון לא יהיו זכאים לכל תמורה בכסף או בשווה כסף, בגין הסרטון שיצר או בגין פרסומו או בגין כל שימוש אחר שתפוז ו/או שרתון ו/או מי מטעמן יעשו בו, וכי אין ולא תהיינה לו ו/או לכל משתתף אחר בסרטון כל תביעות ו/או דרישות כספיות ואחרות כלפי תפוז ו/או שרתון ו/או מי מטעמן בגין כל שימוש ופרסום של הסרטון, לרבות בקשר עם הזכויות המוסריות בסרטון.

·         כי הוא מאשר את פרסום שמו ו/או תמונתו ו/או של הסרטון, לרבות שילוב הסרטון במסגרת פרסומות של שרתון, בעיתון ו/או באתר פליקס ו/או בטלוויזיה ו/או בסלולאר ו/או באמצעי מדיה נוספים, לפי שיקול דעתן הבלעדי של תפוז ו/או של שרתון.

·         כי ידוע לו שהסרטון שישלח לא יוחזר.

·         כי הוא אישית אחראי לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו כתוצאה מהשימוש ומפרסום הסרטון.

·         כי בחירת הזוכה הנה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת, כי הוא מודע לכך שיתכן ויפלו טעויות בניהול התחרות, וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו או אי השתתפותו בתחרות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי תפוז ו/או שרתון.

·         כי ישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את תפוז ו/או שרתון ו/או את מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמן, מיד עם דרישתן הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי לסרטון, ו/או הפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.

·         כי ידוע לו שתפוז ו/או שרתון אינן נושאות בכל אחריות באשר לאובדן פרטי כל משתתף בתחרות כתוצאה מכשל במערכת המחשוב של המשתתף ו/או מכשל ו/או כל פגם אחר במערכות המחשוב של תפוז, בהן נקלטו פרטי המשתתף, ואשר כתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטי המשתתף או חלק מהם, לרבות עובדת השתתפותו בתחרות, מועד השתתפותו או הסרטון ששלח.

·         כי במידה ויפר זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או משדרים מכל סוג, בכל הקשור לאתר פליקס ו/או לתחרות, לרבות באמצעות שליחת סרטון שהוא איננו הבעלים החוקיים של כל הזכויות בו, הוא מייפה את כוחן של תפוז ושרתון להסיר מעצמן כל אחריות ולהעביר אליו כל תביעה בנושא.

        מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאיות תפוז ו/או שרתון לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו למי מהן.

·         כי אין ולא תהיה למשתתף כל טענה כלפי תפוז ו/או שרתון ו/או מי מטעמן על כל החלטה שלהן לפרסם או לא לפרסם את הסרטון ששלח, או כל חלק ממנו, באתר פליקס ו/או באתר התחרות, וכי הוא מבין ומסכים כי לתפוז ו/או שרתון הזכות המלאה להחליט על פרסום הסרטון או כל חלק ממנו או על אי פרסומו ועל עיתוי פרסומו.

·         כי הוא מאשר לתפוזף באישור ובתיאום מלא עם שרתון, ו/או לשרתון לעשות שימוש בסרטון או כל חלק ממנו ו/או במידע בכל דרך הנראית להן או למי מהן, בין היתר, אך לא רק, פרסום באתר פליקס במסגרת התחרות ושלא במסגרת התחרות, או באתרים אחרים ו/או במקומות אחרים, לרבות בעיתונות אלקטרונית או כתובה, ו/או בכל מדיה אחרת, ו/או שילוב הסרטון במסגרת פרסומות של שרתון, והכל ללא שום טענה ו/או דרישה מצידו.

·         כי ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרים, את סיסמאותיו האישיות (אם וככל שימסרו לו כאלה ע"י תפוז ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) לו ע"י תפוז, אלא אם קיבל את הסכמת תפוז לכך, מראש ובכתב.

·         כי ידוע למשתתף כי במידה ויורחק ע"י תפוז מן האתר ו/או מן התחרות, לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש באתר ו/או להשתתף בתחרות, גם תחת שם משתמש אחר.

ניתוק או הפסקה של השירותים

54. בנסיבות בהן משתתף עשה או עושה שימוש העלול לגרום להפרעה לפעילות, לשירות, או למשתתפים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או עבירה פלילית, או באופן המעורר חשד סביר כי המשתתף פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה, תהיה תפוז רשאית לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתתף, ללא צורך בהודעה מוקדמת, ולא יהיה בכך כדי לגרוע מכל סעד לו תהא זכאית תפוז על פי כל דין.

55. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתתף לנהוג בכל עת בהתאם לתקנון זה.

56. תפוז רשאית לנתק או להגביל או להפסיק את התחרות ו/או את אתר התחרות בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידית במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

קניין רוחני

57. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר תפוז ובאתר פליקס לרבות, שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים – אך למעט תמונות, תכני וידיאו וחומר אחר הכלול בו שמקורו במשתתפים הינם של תפוז ו/או של ספקים של תפוז בלבד, לפי העניין, אלא אם צוין אחרת במפורש. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע כמפורט לעיל ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע כמפורט לעיל ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת תפוז.

פרטיות

58. סרטונים ומידע שיפרסם המשתתף באתר התחרות יהיו חשופים לכל המשתתפים האחרים / הגולשים / משתמשי האינטרנט ותפוז ו/או שרתון ממליצות למשתתף לנקוט זהירות בפרסום פרטים אישיים באתר התחרות. תפוז או שרתון לא תהינה אחראיות לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על ידי המשתתף.

59. תפוז תהיה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתתף במהלך השימוש באתר התחרות ובמידע שייאסף על ידה לעניין דפוסי השימוש של המשתתף באתר, באמצעות מעקב אחר פעילות המשתתף, בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה והוראות החוק. תפוז תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתתף במסגרת הצטרפותו לתחרות בהתאם להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ובהצטרפותו לתחרות הוא נותן את הסכמתו לשימוש זה, ובכלל זה לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר עם המשתתף (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע לצדדים שלישיים, לרבות שרתון. אם לא סימן המשתתף אחרת בעת ההרשמה, תפוז תהיה רשאית לשלוח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי - בין אם מידע שתפוז תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. 

תנאים נוספים

60. תפוז ו/או שרתון רשאיות להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי, את התחרות, כולה או כל חלק ממנה, ו/או לשנות את תנאיה (לרבות תקופתה התחרות), בהודעה אשר תתפרסם באתר התחרות. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות כאמור.

 

61. ההשתתפות בתחרות מהווה אישור מטעם המשתתף להכנסת שמו למאגר תפוז ו/או לצורך עדכון מבצעים כפי שיהיו בעתיד, מעת לעת.

62. מבלי לגרוע מן האמור בתקנון זה לעיל, שרתון שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הפרס מכל סיבה שהיא מוצאת לנכון, אשר יש בה על פי דין, לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס. מבלי לגרוע מן האמור, שרתון רשאית שלא למסור כל פרס לזוכה אשר זכה תוך מעשה של מרמה, עבירה או בחוסר תום לב, גם אם היה זוכה אף ללא מעשה המרמה, וגם אם מעשה המרמה בוצע בקשר עם פעילות אחרת של תפוז ו/או שרתון.

63. מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה, בכל מקרה בו יוכח כי רשלנות של תפוז ו/או שרתון מנעה מגולש מלהשתתף בתחרות או לזכות בפרס כלשהו, יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי לגובה עלות ההתקשרות לאתר האינטרנט אותה ביצע בכדי להשתתף בתחרות, בלבד.

סמכות שיפוט והדין החל

64. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד תפוז ו/או שרתון בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.

 

65. ט.ל.ח.

אני מסכים לתקנון התחרות ופוטר את תפוז ו/או שרתון מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם התחרות, בלא יוצא מהכלל.

Copyright©1996-2020, תפוז אנשים בע"מ   אקום