ראשי על התחרות צפייה בסרטונים רגיש לא נורמאלטי הוסף סרטון צור קשר תקנון


לתשומת ליבך - התקנון עודכן ומשך התחרות הוארך בשבועיים

תקנון תחרות "מרגיש לא נורמאלטי"

 

הגדרות

 

1.              למונחים המפורטים להלן תינתן המשמעות שלצידם:

         

"החברה"

 

חברת מבשלות בירה ישראל בע"מ, ח.פ. 51-170481-9 מרחוב בן גוריון 11 גבעת שמואל, מייצרת ומשווקת מותג הבירה השחורה "מאלטי" בישראל.

 

"תפוז"

 

חברת תפוז אנשים בע"מ מפעילת אתרי האינטרנט "תפוז" ו"פליקס", כהגדרתם להלן.

 

"העוזרת לחברה"

 

חברת טרגט א.מ.ן (מ.ע), ח.פ. 51-310587-4.

 

 

"המותג"

 

בירה שחורה "מאלטי".

 

"עורכות התחרות"

 

 החברה ותפוז, ביחד וכל אחת לחוד, לפי ההקשר.

 

"משתתף"

 

בגיר, כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב- 1962, ואשר הינו אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהיה תקף עפ"י כל דין, ואשר עמד בתנאים המפורטים בתקנון זה לרבות מילוי טופס הפרטים האישיים, ואשר העלה לאתר התחרות סרטון בהתאם להוראות תקנון זה ו/או הסרטון בו צולם המשתתף הועלה על ידי עורכות התחרות לאתר התחרות (בין אם הסרטון צולם על ידי המשתתף או על ידי הצלם, כהגדרתו להלן, או עקב השתתפות המשתתף בתכנית "דידי לוקאלי" בהתאם להוראות סעיף 22 להלן), והכל בהתאם להוראות תקנון זה.

 

"התחרות"

 

תחרות נושאת פרס הנערכת על ידי עורכות התחרות, במסגרתה משתתפים יוכלו להעלות לאתר התחרות סרטון. משתתף אשר עמד בכל תנאי תקנון זה והסרטון אשר הועלה על ידו או על ידי עורכות התחרות לאתר התחרות דורג במקום הראשון בהתאם להוראות תקנון זה, יוכל לזכות בפרס, והכל בהתאם להוראות תקנון זה.

 

"סרטון"

 

קטע וידאו אישי באורך של עד 3 דקות ואשר משקלו לא יעלה על 40 מגה בייט, בו המשתתף מצולם כשהוא לבוש חולצת מאלטי ועושה מעשה כלשהו.

 

"חולצת מאלטי"

 

חולצה הנושאת את שם התחרות ו/או המותג אותה ניתן יהיה לקבל, ללא תשלום, בסניפי רשות הדואר ורשת טאוור רקורדס (פרטי סניפי טאוור רקורדס אשר בהם יחולקו חולצות יפורסמו באתר התחרות) באמצעות הזמנתה דרך אתר התחרות, כאשר כמות החולצות היומית שתחולק כאמור לעיל תוגבל ל- 800 חולצות ב- 5 הימים הראשונים לתחרות ול- 150 בשאר ימי התחרות. עורכות התחרות שומרות לעצמן את הזכות לשלוח פחות מ- 150 או יותר מ- 150 חולצות בכל יום נתון במהלך המועדים המפורטים לעיל. כמו כן, יוכל כל גולש לאתר התחרות אשר מזמין חולצת מאלטי לציין במלל חופשי באורך של עד 400 תווים מה בכוונתו לעשות במסגרת התחרות. מובהר כי עורכות התחרות, העוזרת לחברה ומי מטעמן לא יהיו אחראיים בגין חוסרים במלאי, אי הגעה של חולצות מאלטי או איחורים בהגעתן לסניפי רשות הדואר ו/או טאוור רקורדס.

 

"טופס פרטים אישיים"

 

טופס למילוי הפרטים האישיים של המשתתף המעוניין להשתתף בתחרות המצוי באתר התחרות, הכולל שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון ומספר טלפון סלולארי (אם קיים), מין, גיל, כתובת מגורים למשלוח דואר וכן כתובת למשלוח דואר אלקטרוני.

 

"אתר התחרות"

 

אתר האינטרנט שכתובתו  http://www.tapuz.co.il/malty

 

"אתר פליקס"

 

http://www.flix.co.il

 

"אתר תפוז"

 

http://www.tapuz.co.il

 

"הפרס"

 

פרס כספי (שכר דירה לשנה) בסך של 50,000 ₪ אשר יינתן בתשלום אחד.

 

"ועדת שופטים"

 

ועדה המורכבת מ- 2 נציגים מטעם החברה, 3 נציגים מטעם העוזרת לחברה ו- 3 נציגים מטעם חברת אידיאולוג'יק מס' חברה 51-282329-5.

 

"תכנית דידי לוקאלי" או "התכנית"

 

תוכנית הרדיו "דידי לוקאלי" המשודרת בימים א'-ה' ברדיו ללא הפסקה 103 FM ובמקביל בתחנות הבאות (בסינדיקציה): רדיו צפון ללא הפסקה 104.5 FM, רדיו קול רגע 91.5/96 FM, רדיו אמצע הדרך 90 FM, רדיו דרום 96/97 FM ורדיו קול הים האדום 102 FM (בדרום).

 

"מנחה התכנית"

 

מר דידי הררי.

 

"תקופת התחרות"

 

אתר התחרות יעלה לאוויר ביום 22.7.2007. התחרות עצמה תחל ביום 29.7.07 בשעה 08:00, ותתקיים עד ליום 17.9.07. מובהר כי ניתן יהיה להעלות סרטונים לאתר התחרות עד ליום 6.9.2007 בשעה 08:00 בלבד. מובהר כי כל סרטון אשר יועלה לאתר התחרות לאחר המועד כאמור לא יזכה את שולחו באפשרות להשתתף בתחרות.

 

"התקנון" או "תקנון זה"

 

תקנון זה של התחרות.

 

 

פרשנות

 

2.              המבוא לתקנון מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

3.              בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר התחרות, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

4.              הכותרות שניתנו לסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחיות הקריאה של התקנון בלבד ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ופרשנותו של תקנון זה. 

 

5.              בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר ובלשון יחיד לצורכי נוחיות בלבד, וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

 

התחרות – כללי

 

6.              עורכות התחרות בתמיכתה של העוזרת לחברה, עורכות תחרות נושאת פרס בשם "מרגיש לא נורמאלטי" שתיערך באתר התחרות.

 

7.              המשתתפים המעוניינים לקחת חלק במסגרת תחרות זו, יוכלו לשלוח לאתר התחרות סרטון, או להצטלם לסרטון שיועלה לאתר התחרות על ידי עורכות התחרות, במסגרת לוחות הזמנים הקבועים לתחרות ובכפוף לתנאי תקנון זה.

 

8.              הסרטונים אשר יישלחו על ידי המשתתפים או אשר יועלו לאתר התחרות על ידי עורכות התחרות, ויוצגו באתר התחרות (למעט הסרטון הנוסף אשר ייבחר בתוכנית כאמור בסעיף 22 להלן), ידורגו על ידי הגולשים וועדת השופטים באתר התחרות בהתאם להוראות תקנון זה. שלושת הסרטונים אשר ידורגו במקומות הראשונים עד ליום 6.9.2007 על ידי הגולשים ועל ידי ועדת השופטים, על פי השקלול המפורט להלן, וכן הסרטון הנוסף אשר ייבחר בתכנית כאמור בסעיף 22 להלן, יעלו לגמר, כאשר בגמר, שייערך ביום 17.9.2007, הסרטון שייבחר במקום הראשון יהיה מועמד לזכייה בפרס, הכל בהתאם ובכפוף לתנאי והוראות תקנון זה.

 

9.              התחרות פתוחה לכל אדם העומד בתנאי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה למעט עובדי, בעלי, מנהלי ושותפי עורכות התחרות, העוזרת לחברה, החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ,  Y&R אידיאולוג'יק, משרד הפרסום אריאל פובליסיס,רדיו ללא הפסקה ובני משפחותיהם של הנ"ל. "בני משפחה"- לרבות בני זוג, הורים, ילדים, אחים ובני זוג של כל אחד מאלה.

 

 

ההשתתפות בתחרות

 

10.         על מנת להשתתף בתחרות ו/או להצביע בתחרות, על המשתתף/הגולש להיות משתמש רשום באתר פליקס ו/או באתר תפוז.

 

11.          על מנת להשתתף בתחרות, על המשתתף להיכנס לאתר התחרות ולמלא את טופס הפרטים האישיים  וכן יש לסמן בטופס הפרטים האישיים במידה והוא מעוניין בקבלת אינפורמציה אודות מבצעים עתידיים של תפוז ו/או של החברה ודיוורים מטעמן, או אז יהווה הדבר אישור מטעם המשתתף להכנסת שמו למאגרים של עורכות התחרות לצורך עדכון מבצעים כפי שיהיו בעתיד, מעת לעת. כמו כן, יידרש המשתתף לאשר את תנאי התקנון כאות להסכמה להם. ללא מילוי טופס הפרטים האישיים באופן מלא, מדויק ונכון לא תתאפשר ההשתתפות בתחרות, למעט אם תחלטנה עורכות התחרות אחרת בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי. מסירת הפרטים האישיים נדרשת לצורך איתור המועמד לזכייה ומשלוח הפרס.

 

12.          האחריות על הקלדת הפרטים האישיים, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, חלה אך ורק על המשתתף, ולעורכות התחרות ו/או לעוזרת לחברה אין ולא תהיה כל אחריות על אמיתות הפרטים ו/או דיוקם ו/או על נוסחם ו/או על הקלדתם. רק משתתף שהקליד פרטים אישיים מלאים שנקלטו יוכל להשתתף בתחרות. משתתף שלא הקליד פרטים אישיים מלאים ו/או מדויקים ו/או נכונים יפסל ולא ישתתף בתחרות.

 

13.          מובהר כי כל העתק מהפרטים האישיים אשר מסר המשתתף יועבר על ידי תפוז לחברה ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין. עורכות התחרות רשאיות להשעות משתתף או לאסור עליו את השימוש באתר התחרות, במידה ויתברר כי הפרטים אותם מסר אינם נכונים, או במידה ויתברר כי גילו קטן מ- 18, או במידה ויתברר כי לא הקפיד על מילוי איזו מהוראות תקנון זה או איזו מהוראות כל דין, ולאותו משתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין. המשתתף מתחייב תחת אחריותו המלאה והבלעדית לעדכן את פרטיו האישיים באתר התחרות בכל שינוי שיהא בהם. ברור למשתתף כי במידה ולא יעשה זאת תהיינה רשאיות עורכות התחרות ו/או העוזרת לחברה למנוע את המשך השתתפותו בתחרות וכן למנוע ממנו קבלת כל פרס המגיע למשתתף במסגרת התחרות בכל שלב של התחרות.

 

14.          לאחר הקלדת פרטיו האישיים באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, יוכל המשתתף לשלוח לאתר התחרות סרטון על מנת להשתתף בתחרות. מובהר כי עורכות התחרות רשאיות לבדוק ולסנן את הסרטונים אשר נשלחו ע"י המשתתפים, כולם או מקצתם, טרם ו/או לאחר הצגת הסרטון באתר התחרות, וכי לעורכות התחרות יש שיקול דעת מוחלט ובלעדי באשר לסרטונים אשר יוצגו באתר התחרות. מובהר כי סרטון אשר נמצא על ידי עורכות התחרות, על פי שיקול דעתן הבלעדי, כבלתי ראוי ו/או החורג מרוח התחרות ו/או עומד בסתירה להוראות התקנון ו/או מפר זכויות יוצרים כלשהן ו/או הועתק (הן מסרטון אשר נשלח על ידי משתתף אחר והן מכל מקור אחר), ואשר לא הועלה לאתר התחרות ו/או אשר הוסר עקב כך מאתר התחרות, לא יזכה את שולחו בהשתתפות בתחרות, ולשולחו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכות התחרות ו/או העוזרת לחברה בגין אי השתתפותו בתחרות כתוצאה מן האמור.

 

למען הסר ספק, מובהר כי אין באמור בכדי להטיל על עורכות התחרות, העוזרת לחברה או מי מטעמן אחריות כלשהי בקשר עם סרטון אשר הועלה לאתר התחרות על ידי משתתף, ואין באמור בכדי לגרוע מכל הוראה אחרת לעניין היעדר אחריות עורכות התחרות והעוזרת לחברה בקשר עם סרטון אשר הועלה או שלא הועלה לאתר התחרות ו/או מאיזו מהתחייבויות המשתתפים כאמור בתקנון זה.

 

15.          משתתף אשר מעוניין להעלות סרטון לאתר התחרות יהיה רשאי להעלותו לאתר התחרות רק בהתקיים התנאים הבאים:

 

         א.         הסרטון אינו מהווה תוכן אסור, כהגדרתו להלן.

         ב.         הסרטון אינו עומד בניגוד לאיזו מההוראות המפורטות בתקנון זה או לאיזו מהוראות כל דין.

          ג.          המשתתף מתיר מפורשות לעורכות התחרות את השימוש בסרטון במהלך התחרות ואף לאחריה, כאמור בתקנון זה.

         ד.         בכפוף לאמור לעיל, יש ברשותו של המשתתף כל הזכויות וההרשאות להציג את הסרטון ולהשתמש בו במסגרת אתר התחרות, ולהעניק את כל הזכויות וההרשאות לעורכות התחרות, כאמור ובהתאם להוראות תקנון זה.

         ה.         מובהר כי במידה ומשתתף ישלח או יעלה לאתר התחרות יותר מסרטון אחד, תהיינה רשאיות עורכות התחרות ו/או העוזרת לחברה, בכפוף לשיקול דעתן המלא והבלעדי, לבחור אחד מהסרטונים שנשלחו על ידי אותו משתתף או למנוע מאותו משתתף להשתתף בתחרות, ולמשתתף כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכות התחרות ו/או העוזרת לחברה בגין האמור.

 

16.          סרטונים ששלחו המשתתפים באמצעות אתר התחרות אשר עברו את ביקורת וסינון החברה, יוצגו באתר התחרות עד ליום 6.9.2007 לדירוג הגולשים וועדת השופטים, בהתאם לפירוט שלהלן.

 

17.          דירוג הסרטונים על ידי הגולשים יתבצע באופן האמור להלן:

 

         א.         כל גולש באתר התחרות יהיה רשאי להשתתף בדירוג באמצעות הצבעה יומית אחת בלבד עבור אחד הסרטונים מתוך כלל הסרטונים שהועלו לאתר התחרות על ידי עורכות התחרות על ידי הקלדת מספרו הסידורי במקום המתאים לכך.

         ב.         כל שם משתמש באתר תפוז מוגבל להצבעה אחת יומית בלבד. במידה וייעשה ניסיון להצביע לסרטון נוסף, או לבצע הצבעה באופן בלתי חוקי אחר, ההצבעה תחסם. כמו כן, בכל שלב של התחרות, רשאיות עורכות התחרות ו/או העוזרת לחברה לפסול ולנקות מבסיס הנתונים משתתפים שנרשמו או צברו הצבעות בצורה שאינה חוקית, ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין האמור.

 

18.          שם הזוכה יפורסם באתר התחרות תוך 72 שעות מתום תקופת התחרות, כהגדרתה לעיל. במידה והזוכה ייפסל מכל סיבה שהיא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור בגין אי מסירת פרטים אישיים מדויקים או כל הפרה אחרת של הוראות תקנון זה או הוראות כל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר את המועמדות לזכייה בפרס למשתתף אשר דורג במקום הבא בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי. אם נפסל, כאמור, המשתתף הבא בתור, שומרת החברה לעצמה את הזכות להעביר את המועמדות לזכייה בפרס למשתתף אשר דורג במקום הבא אחריו, וחוזר חלילה. למען הסר ספק, יצוין כי במידה ויפסלו ארבעת המשתתפים אשר העלו את הסרטונים שעלו לשלב הגמר, החברה תהא רשאית להסתמך על דירוג וועדת השופטים בשלב השיפוט הראשון.

 

19.          האחריות לעריכת הסרטון ולשליחתו לאתר התחרות באופן המאפשר צפייה מלאה ותקינה בו, חלה אך ורק על המשתתף, ולעורכות התחרות ולעוזרת לחברה אין ולא תהיה כל אחריות בגין עריכת סרטון שלא נעשתה בהתאם להוראות הקבועות באתר התחרות ובתקנון זה או בגין כל סיבה אחרת אשר בגינה אין אפשרות לצפות בסרטון באופן תקין או בכלל. רק סרטון תקין שנעשה בהתאם להוראות באתר התחרות ובתקנון זה והועלה לאתר התחרות יאפשר לשולחו להשתתף בתחרות. סרטון שאינו תקין מכל סיבה שהיא ו/או שלא נתקבל במלואו ו/או שכולל תוספות או שינויים אחרים ו/או שמפר הוראת כל דין ו/או תקנון זה, יפסל ולא יזכה את שולחו בהשתתפות בתחרות, ולמשתתף ו/או מי שהיה מעוניין להיות משתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

 

20.          משתתף אשר מעלה סרטון לאתר התחרות יוכל להוסיף מלל חופשי באורך של עד 400 תווים בו יוכל לתאר את מהות הסרטון ואת החשיפה לה זכה בעת צילום הסרטון.

 

21.          פעילות השטח

 

במקביל לפעילות העלאת הסרטונים לאתר התחרות על ידי המשתתפים באופן עצמאי, תפעל החברה במהלך תקופת התחרות, ותצלם סרטונים על ידי צלם מטעמה (להלן: "הצלם"). הצלם יפקוד באופן אקראי בהתאם לשיקול דעתו ולהנחיות החברה ו/או העוזרת לחברה מקומות בהם יתאפשר למעוניינים בכך, העונים על דרישות תקנון זה למטרת השתתפות בתחרות, להצטלם לקטע וידיאו אישי כשהם לבושים חולצת מאלטי ועושים מעשה כלשהו. כל מי שיצולם, כאמור, על ידי הצלם, יחתום על העתק תקנון זה כתנאי להשתתפותו בתחרות.

 

במידה ותחלטנה עורכות התחרות להעלות סרטון כאמור לאתר התחרות, ניתן יהיה להצביע ולדרג סרטון זה, באותו אופן בו ניתן יהיה להצביע לכל אחד מהסרטונים האחרים אשר הועלו לאתר התחרות על ידי משתתפים באופן עצמאי.

 

22.          "תכנית דידי לוקאלי"

 

במקביל לאפשרות העלאת סרטונים לאתר התחרות על ידי המשתתף בעצמו ו/או על ידי הצלם  כאמור לעיל, יוכל משתתף שיחפוץ בכך לקחת חלק בתחרות באמצעות ההשתתפות ב"תכנית דידי לוקאלי", באופן האמור להלן:

 

·    במסגרת שעות התכנית, בכל יום בין ה-19.8.2007 ל-30.8.2007 (כולל), יעלה מנחה התכנית לשידור 3-4 מאזינים אשר יוזמנו להציע רעיונות לביצועו של מעשה כלשהו כשהם לבושים חולצת מאלטי (להלן: "הרעיון").

·    המאזינים אשר יועלו לשידור כאמור יקבלו את הפרסים הבאים: הזוכה במקום הראשון יקבל מסך LCD מסוג AYER בגודל 37 אינצ' , המקומות השני והשלישי יזכו במצלמה דיגיטאלית מסוג פוג'י דגם A500 . אופן חלוקת הפרסים האמורים ייקבע על ידי מנחה התוכנית

·    בכל יום במסגרת הימים האמורים לעיל, יבחר מנחה התכנית מתוך המאזינים אשר הועלו לשידור, מאזין אחד אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנחה התכנית, הציע את הרעיון הטוב ביותר.

·    8 (שמונת) המאזינים אשר הרעיונות שהציעו נבחרו על ידי מנחה התכנית כטובים ביותר במסגרת הימים האמורים לעיל, יועלו לשלב חצי הגמר ביום 30.8.2007 כאשר בסיום שלב חצי הגמר ייבחרו על ידי מנחה התכנית, על פי שיקול דעתו הבלעדי, 3 (שלושה) מאזינים אשר הרעיונות שהציעו הינם הטובים ביותר. 3 (שלושת) המאזינים שיעלו לגמר כאמור יזכו בפרסים הבאים:

מקום ראשון - מסך LCD מסוג AYER בגודל 37 אינצ

מקום שני - במצלמה דיגיטאלית מסוג פוג'י דגם A500

מקום שלישי- במצלמה דיגיטאלית מסוג פוג'י דגם A500

·    3 (שלושת) המאזינים אשר נבחרו על ידי מנחה התכנית לעלות לשלב הגמר ישתתפו ביום 30.8.2007 בגמר , כאשר בגמר יתבקשו המאזינים הללו לבצע את הרעיון שהעלו במקום אשר ייבחר על ידי מנחה התכנית. לעניין זה, מובהר כי מאזין שלא יחפוץ בביצוע הרעיון כאמור תיפסל זכאותו להשתתף בגמר ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכות התחרות ו/או העוזרת לחברה בגין כך.

·    מתוך 3 (שלושת) המאזינים אשר עלו לגמר ייבחר מאזין אחד אשר ביצע את הרעיון שהציג במהלך התכנית על פי הקריטריונים הבאים: (א) גודלו של קהל הצופים במאזינים תוך שהם מבצעים את המעשה לבושים חולצת מאלטי (ב) עוצמת מחיאות הכפיים (ג) תגובות קהל הצופים.

 

למען הסר ספק, הוראותיו הכלליות של תקנון זה החלות בקשר עם הפרס (כהגדרתו לעיל), מימושו, ערכו וכיו"ב יחולו גם בקשר עם כל הפרסים אשר יחולקו בהתאם להוראות סעיף 22 זה בשינויים המתחייבים.

 

23.          אופן הזכייה

 

מתוך כלל הסרטונים שהועלו לאתר התחרות עד ליום 6.09.2007 בשעה 08:00,  בהתאם להחלטתן של עורכות התחרות או מי מטעמן, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי, בין אם הועלו לאתר התחרות באופן עצמאי על ידי משתתפים ובין אם הועלו לאתר התחרות באופן המתואר בסעיף 21 לעיל ("פעילות השטח"), יעלו לגמר 3 (שלושה) סרטונים, אשר ייבחרו ביום 6.09.2007 ואשר ישתתפו בתוכניות טלוויזיה ו/או בפרסומים שונים בקשר עם התחרות, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

בחירת 3 (שלושת) הסרטונים הנ"ל תעשה באמצעות שקלול הפרמטרים הבאים:

 

א.      משקל של 40% יינתן לבחירת הגולשים על פי החישוב הבא: 30% מתוך ה-40% (דהיינו, 12% מהציון הכולל) יחושבו בדרך של חלוקת מספר הצפיות ב-100. 30% אלה ישתקללו עם 70% הנותרים, שיחושבו על פי ממוצע הדירוגים של הסרטון. בדרך מתמטית ניתן להציג את החישוב כ: 40% X (30%X(מספר צפיות/100)) X (70%Xממוצע הדירוגים). מובהר כי ההצבעה תתבצע באמצעות אתר תפוז כאשר משתמש רשום באתר תפוז יוכל להצביע ללא מילוי טופס פרטים אישיים, ומי שאינו משתמש רשום כאמור יוכל להצביע לאחר מילוי טופס הפרטים האישיים.

 

ב.      משקל של 60% יינתן להחלטת ועדת השופטים, אשר תבסס החלטתה על בסיס תוצאות מדד הרייטינג אשר יקבעו על ידי ועדת השופטים בהתאם לנתונים המשתקפים מן הסרטון אשר הועלה לאתר התחרות, כדלקמן: גודלו של קהל הצופים אשר נראה בסרטון, כשהוא צופה במשתתף כשהוא לבוש חולצת מאלטי ועושה מעשה כלשהו, נתוני חשיפה של תכנית טלוויזיה בה הופיע המשתתף, נתוני חשיפה של עיתון בו הופיעה תמונה של המשתתף, וכיו"ב (להלן: "הקריטריונים").

 

בשלב הבא ייבחר ביום 17.9.2007, לפי הקריטריונים האמורים לעיל, סרטון אחד מתוך שלושת הסרטונים אשר עלו לגמר כאמור לעיל ביחד עם הסרטון הנוסף אשר יעלה לגמר בהתאם להוראות סעיף 22 לעיל, אשר יזכה את האדם שצולם בו בפרס, בכפוף להוראות סעיפים 24 - 34 להלן. מובהר כי החל מיום 6.09.2007 ניתן יהיה לדרג רק את אותם 4 סרטונים אשר עלו לגמר (כאשר את הסרטון הרביעי אשר יעלה לגמר בהתאם להוראות סעיף 22 לעיל ניתן יהיה לדרג מיום 31.08.07) וכל דירוג החל מתאריך כאמור אשר יינתן לסרטון שאינו אחד מ- 4 הסרטונים כאמור לא יילקח בחשבון. כמו כן, החל מיום 6.9.2007 יתאפסו דירוגי הסרטונים שעלו לגמר, וכן מספר הצפיות בהם, ולשם בחירת הסרטון הזוכה ישוקללו הדירוגים ומספר הצפיות החל מתאריך זה בלבד. בנוסף, מי שהצביע עבור סרטון בשלב התחרות הראשון, יהא רשאי להצביע עבור אחד מארבעת הסרטונים אשר עלו לגמר.

 

ככל שמצולם בסרטון הזוכה (בהתאם להוראות תקנון זה) יותר מאדם אחד הלובש חולצת מאלטי, יהיה הזוכה המשתתף אשר הסרטון בו הוא משתתף הועלה ראשון בזמן לאתר התחרות.

 

הפרס

 

24.          הזוכה בתחרות יזכה בפרס, כהגדרתו לעיל. הפרס ניתן למימוש עד חצי שנה מיום הזכייה. החברה תפעל בקשר לפרס על פי הוראות פקודת מס הכנסה והתקנות על פיה, ובמידת הצורך תעביר לרשות המסים מידע בדבר הזוכה ותנכה את שיעור המס החוקי במקור. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי עורכות התחרות והעוזרת לחברה לא תשאנה בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה ו/או לפרס, וכי כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יחול על הזוכה בתחרות ויהיה על חשבונו ועל אחריותו הבלעדיים של הזוכה בתחרות בלבד.

 

25.          החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, לשנות את הפרס ו/או להציע פרס חלופי בעל ערך כספי דומה, על פי שיקול  דעתה הבלעדי, בכל שלב משלבי התחרות.

 

26.          הפרס והזכייה בתחרות הינם באחריותה הבלעדית של החברה. תפוז והעוזרת לחברה אינן נושאות בכל אחריות לכל תקלה ו/או אובדן ו/או נזק שיגרם בקשר עם הזכייה ו/או מימושו של הפרס.

 

27.          לא ניתן לשנות את צורת מסירת הפרס בכל אופן שהוא אלא בכפוף לאישור בכתב ומראש שיינתן על ידי החברה, ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

 

28.          מבלי לגרוע מזכויותיהן של עורכות התחרות והעוזרת לחברה על פי הוראות תקנון זה, מובהר כי בחירת המשתתף הזוכה בהתאם להוראות שבתקנון זה הנה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת.

 

29.          האחריות למימוש הפרס היא של הזוכה בלבד. עורכות התחרות ו/או העוזרת לחברה אינן ולא תהיינה אחראיות בכל צורה או אופן למימוש, לאי מימוש או לאי היכולת לממש את הפרס עקב נסיבות שאינן תלויות בהן ו/או לגבי כל שיבוש, עיכוב, דחייה או כל פגם אחר בפרס ו/או בקשר עם הפרס ו/או לגבי מימושו.

 

30.          החברה תנסה ליצור קשר עם המשתתף המועמד לזכייה בתחרות תוך 7 (שבעה) ימי עבודה מיום קבלת ההחלטה על הזוכה בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני או הטלפון כפי שהוזנו בטופס הפרטים האישיים באתר התחרות או באמצעות פרטי התקשרות שנאספו ע"י  הצלם [באמצעות טופס החתמת פרטים בו ימלא המתמודד את פרטיו האישיים  הכוללים שם פרטי , שם משפחה, מס' תעודת זהות וטלפון להתקשרות  ].  במקרה שהחברה לא תצליח ליצור קשר כאמור עם המשתתף המועמד לזכייה, החברה תהא רשאית לפסול, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את המשתתף המועמד לזכייה והוא לא יהא זכאי לקבלת הפרס או כל פיצוי אחר כלשהו מהחברה, והחברה תהיה רשאית להכריז על הבא אחריו בדירוג כזוכה בתחרות, וחוזר חלילה, והכל בכפוף לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה. כאמור, האחריות למסירת פרטים נכונים ומלאים חלה על המשתתפים בלבד ועורכות התחרות והעוזרת לחברה לא תישאנה בכל אחריות בשל כך.

יובהר, כי לעניין זה, אך ורק שיחה או תכתובת דואר אלקטרוני ישירות עם המשתתף המועמד לזכייה, ולא שיחה עם קרוב משפחה, חבר וכדומה, תיחשב יצירת קשר, והחברה אינה חייבת להשאיר למשתתף המועמד לזכייה הודעה במענה קולי.

 

31.          מועד קבלת הפרס ייעשה בתיאום עם המשתתף הזוכה בלבד, לאחר וידוא פרטיו. החברה אינה מתחייבת לתיאום מועד מסירת הפרס בתאריך או בשעה מסוימת אשר בה יחפוץ הזוכה, אלא לתאריך ושעה מתואמים בינה לבין הזוכה.

 

32.          זוכה, שנבצר ממנו להגיע לפגישה המתואמת רשאי לייפות את כוחו של בגיר מטעמו לייצגו בפגישה המתואמת. במקרה כזה נדרש מיופה הכוח לבוא לפגישה המתואמת עם תעודות הזהות שלו ושל הזוכה וכן ייפוי כוח בכתב, מאומת על ידי עו"ד, מן הזוכה.

 

33.          אם המשתתף הזוכה לא יגיע לקבל את הפרס בפגישה המתואמת אותה קבע עם החברה, ו/או התברר כי אינו עומד בתנאים הנדרשים לשם מימוש הפרס, ו/או נחשד בזיוף ו/או בכל פעולה אחרת בניגוד לכללי ולרוח התחרות, הוא יאבד את זכאותו לפרס והפרס יעבור למשתתף המדורג כבא אחריו, וחוזר חלילה. מבלי לגרוע מן האמור, החברה רשאית שלא להעניק את הפרס לידי מי שהשתתפותו בתחרות, באיזה משלביה כמפורט לעיל, נעשתה תוך מעשה עבירה או שלא כדין ו/או בניגוד לכללי תקנון זה, מכל בחינה שהיא. זוכה אשר נפסל לא יהיה זכאי לפרס ולא יהיה זכאי לכל פיצוי אחר מעורכות התחרות ו/או מהעוזרת לחברה.

 

34.          עורכות התחרות שומרות לעצמן את הזכות לעשות ככל שתחלטנה עם הפרס במקרה שלא יחולק לאחר סיום תקופת התחרות, בכפוף לדין.

 

35.          יובהר, כי עובדת זכייתו של המשתתף הזוכה בתחרות עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות ובאתרי אינטרנט, וכי בעצם ההשתתפות בתחרות, המשתתף מביע את הסכמתו לצילומו ולפרסום שמו ותמונתו במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים, אם וככל שיזכה.

 

צילום סרטונים יזומים

 

36.          טרם תחילת תקופת התחרות תצלם החברה ו/או מי מטעמה באופן יזום סרטונים אשר יועלו על ידה לאתר התחרות טרם תחילת תקופת התחרות או במהלכה. מובהר כי הסרטונים האמורים לא ישתתפו בתחרות.

 

שימוש בסרטונים

 

37.          כל משתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי הסרטון שיועלה או שלא יועלה לאתר התחרות, על ידו או על ידי החברה, וכן דבר השתתפותו בתחרות ו/או זכייתו ו/או אי זכייתו בתחרות אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו, באמצעי תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר התחרות ובאתרי אינטרנט אחרים, וכי בעצם ההשתתפות בתחרות מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום ו/או צילום ו/או כל הצגה אחרת של הסרטון ששלח, שמו ותמונתו ו/או צילום ווידיאו בו הוא משתתף במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכות התחרות ו/או העוזרת לחברה בקשר עם המותג ובכלל. עם זאת יובהר, כי עורכות התחרות והעוזרת לחברה אינן מתחייבות לפרסומים כאמור של המשתתף ו/או הסרטון ששלח. מובהר כי המשתתף שלח את הסרטון מרצונו החופשי וללא כל כוונה לקבלת כל תשלום או החזר בגינו מלבד ההשתתפות בתחרות והמשתתף מוותר בזאת ויתור סופי ומוחלט על כל דרישת תשלום שהיא מעורכות התחרות, העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן בגין השימוש כאמור בסרטון ששלח. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי עורכות התחרות, העוזרת לחברה ומי מטעמן לא תשאנה בכל תשלום או הוצאה אחרת בגין השימוש בסרטון ששלח המשתתף כאמור לעיל.

 

עוד מאשר המשתתף כי ידוע לו כי הסרטון שהועלה על ידו או על ידי החברה יהיה חשוף לתגובות הגולשים (talk back) וכן לתגובות ועדת שופטים מטעם עורכות התחרות, וכי לא תהיה לו טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי כנגד עורכות התחרות, העוזרת לחברה או מי מטעמן בקשר לתוכן התגובות כאמור.

 

38.          הסרטונים, כולם או חלקם, יוצגו במהלך התחרות ולאחריה, על פי שיקול דעתן הבלעדי של עורכות התחרות, גם באתר פליקס. אין באמור בכדי לחייב את עורכות התחרות להציג את הסרטונים, כולם או חלקם, באתר פליקס, במהלך התחרות ו/או לאחריה.

 

הצהרות והתחייבויות המשתתף

 

39.          מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי עורכות התחרות כי:

 

·         כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים.

·         כל סרטון שנשלח על ידו הינו מקורי בלבד ובבעלותו הבלעדית, וכי הוא הבעלים של מלוא הזכויות, מכל מין וסוג, בתכנים המופיעים ו/או שיופיעו בסרטון, לרבות אך לא רק, זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, זכויות משדרים, זכויות מוסריות, זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג וכל זכות אחרת הקיימת בו, ללא כל הגבלה או מניעה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, במידה והסרטון כולל יצירות או ביצועים של יוצרים או מבצעים מלבדו, הרי שהמשתתף מצהיר מפורשות כי קיבל את הסכמתם המלאה והמפורשת של בעלי הזכויות ביצירות ו/או המבצעים לשימוש בסרטון ביצירותיהם ו/או בביצועיהם, בהתאם להוראות תקנון זה ולכך שהצהרותיו והתחייבויותיו לעיל ולהלן יחייבו אותם לכל דבר ועניין.

·         הסרטון ששלח איננו מפר ולא יפר כל פטנט, זכות יוצרים (לרבות זכויות מוסריות), סימן מסחרי ו/או כל זכות קניין רוחני אחרת.

·         הסרטון ששלח מכיל מידע חוקי בלבד, וכי איננו מכיל מידע כדלקמן:

                      א.         כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים ו/או תמונה של אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או תמונתם.

                      ב.         כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, או גס.

                       ג.          כל תוכן העלול להטעות צרכן.

                      ד.         כל תוכן המפר זכויות קנייניות של אחרים – לרבות זכויות יוצרים (לרבות זכויות מוסריות), זכויות מבצעים, זכויות משדרים ו/או סימני מסחר.

                      ה.         כל תוכן הנוגע לאחר שהוא קטין, והמזהה אותו, את פרטיו האישיים או את מענו ודרכי ההתקשרות עימו. לעניין זה, "קטין", לרבות מי שהיה קטין בעת צילום הסרטון, אף אם עם העלאת הסרטון לאתר התחרות אינו עוד קטין.

                       ו.          כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (worms), ונדלים (vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב.

                       ז.          כל תוכן שיש בו, או שהוא מעודד לגזענות או אפליה פסולה, לרבות על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית או מעמד חברתי – כלכלי.

                      ח.         כל תוכן האסור על פי דין או על פי הוראות אחרות בתקנון זה, תכנים אסורים (כהגדרתם להלן) ו/או תוכן שהושג מביצוע פעולות שלא כדין.

·         שליחת הסרטון מהווה מתן, ללא כל תמורה, של רישיון בלתי חוזר, ארצי ועולמי ובלתי מוגבל בזמן לעורכות התחרות ו/או לעוזרת לחברה ו/או למי מטעמן לפרסם את שמו ו/או תמונתו בסמוך לסרטון כיוצרו, וכן להשתמש בסרטון ולעשות בו כל שימוש שיראו לנכון, על פי שיקול דעתן הבלעדי ומבלי לקבל הרשאה נוספת מן המשתתף, לרבות במסגרת שילובו בתוכניות טלוויזיה ו/או בפרסומות ולרבות העברתו של הסרטון לצדדים שלישיים ומתן רישיונות משנה בזכויותיהן על פי רישיון זה. לעורכות התחרות ו/או לעוזרת לחברה ו/או למי מטעמן ניתנת הרשות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להציג לציבור, לבצע בציבור, לעבד, לערוך, לתרגם, לשנות, לשדר מספר בלתי מוגבל של פעמים, לשלב בו או בסמוך לו או אותו בתוך פרסומות ולהשתמש בסרטון בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתן, לרבות בתוכניות טלוויזיה, בדברי דפוס (ובכלל זה בעיתונים, מגזינים, כתבי עת, פרסום חוצות, ספרים וכיו"ב), במדיה דיגיטאלית (בכלל זה באתרי אינטרנט, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות חוטית, אל חוטית, סלולארית, כבלים ולווין) ובכל אמצעי מדיה אחר. עורכות התחרות ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן לא יחובו בתשלום עמלה ו/או תמורה ו/או תמלוגים מכל מין וסוג, בגין ובקשר עם השימוש והמעשים כאמור, אף אם יפיקו הכנסה ו/או כל תמורה, ישירה או עקיפה, בגין השימוש שעשו בסרטון.

 

·         הוא נותן את הסכמתו לבדיקת הסרטון, וידוע לו שעורכות התחרות רשאיות (אך לא חייבות) לבצע סינון לסרטונים שיישלחו ולפרסם אך ורק סרטונים אשר לפי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי ראויים ומתאימים לפרסום. כמו כן המשתתף נותן את הסכמתו לשינויים ולעריכת הסרטון, לעדכונו, להרחבתו או לצמצומו, ולכל פעולה אחרת וללא הגבלה, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי של עורכות התחרות.

·         ידוע לו כי הוא וכל המופיעים בסרטון לא יהיו זכאים לכל תמורה בכסף או בשווה כסף, בגין הסרטון שהעלה לאתר התחרות או בגין פרסומו או בגין כל שימוש אחר שעורכות התחרות ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן יעשו בו, וכי אין ולא תהיינה לו ו/או למי מטעמו ו/או לכל אדם אחר המופיע בסרטון כל תביעות ו/או דרישות כספיות ואחרות כלפי עורכות התחרות ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן בגין כל עניין הקשור לתחרות, לרבות מבלי לגרוע, בגין כל שימוש ופרסום של הסרטון, וכן בקשר עם הזכויות המוסריות בסרטון. התחייבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

·         הוא מאשר את פרסום שמו ו/או תמונתו ו/או הסרטון, לרבות שילוב הסרטון במסגרת פרסומות של עורכות התחרות ו/או העוזרת לחברה, בעיתון ו/או באתר פליקס ו/או בטלוויזיה ו/או בסלולאר ו/או באמצעי מדיה נוספים, לפי שיקול דעתן הבלעדי של עורכות התחרות ו/או העוזרת לחברה, לפי העניין.

·         ידוע לו שהסרטון שישלח לא יוחזר.

·         הוא אישית אחראי לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שייגרמו לכל גורם שהוא כתוצאה מהשימוש ומפרסום הסרטון.

·         בחירת הזוכה הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת. המשתתף מודע לכך שיתכן ויפלו טעויות בניהול התחרות, וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו או אי השתתפותו בתחרות, וכן זכייתו או אי זכייתו בתחרות, עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי עורכות התחרות ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן.

·         ישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את עורכות התחרות ו/או העוזרת לחברה ו/או את מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמן, מיד עם דרישתן הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי לסרטון ו/או למצג ו/או התחייבות שנתן על פי הוראות תקנון זה ו/או הפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.

·         ידוע לו שעורכות התחרות ו/או העוזרת לחברה אינן נושאות בכל אחריות שהיא באשר לאובדן פרטים של משתתף בתחרות כתוצאה מכשל ו/או פגם אחר במערכות המחשוב בהן נקלטו פרטי המשתתף, ואשר כתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטי המשתתף או חלק מהם, לרבות עובדת השתתפותו בתחרות, מועד השתתפותו או הסרטון ששלח.

·         במידה ויפר זכויות צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים (לרבות זכויות מוסריות) ו/או מבצעים ו/או משדרים מכל סוג, בכל הקשור לסרטון ששלח ו/או לאתר תפוז ו/או לאתר פליקס ו/או לתחרות, לרבות באמצעות שליחת סרטון שהוא איננו הבעלים החוקיים של כל הזכויות בו, הוא מייפה את כוחן של עורכות התחרות להסיר מעצמן כל אחריות ולהעביר אליו כל תביעה בנושא.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאיות עורכות התחרות ו/או העוזרת לחברה לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי בגין כל הנזקים שנגרמו להן, במישרין ו/או בעקיפין, בקשר עם ההפרה ו/או הסרטון ששלח ו/או למצג ו/או התחייבות שנתן על פי הוראות תקנון זה.

·         אין ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכות התחרות ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן בכל הנוגע לתחרות, לרבות אך לא רק, להשתתפות (או אי ההשתתפות) בה או לזכייה (או אי זכייה) בה, לרבות על כל החלטה שלהן לפרסם או לא לפרסם את הסרטון ששלח, או כל חלק ממנו, באתר פליקס ו/או באתר תפוז ו/או באתר התחרות ו/או בתוכניות טלוויזיה ו/או בכל אמצעי מדיה אחר, וכי הוא מבין ומסכים כי לעורכות התחרות הזכות המלאה להחליט על פרסום הסרטון ו/או כל חלק ממנו או על אי פרסומו ועל עיתוי פרסומו. המשתתף מצהיר בזאת כי התחייבותו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול ו/או לשינוי.

·         הוא מאשר לעורכות התחרות לעשות שימוש בסרטון או כל חלק ממנו ו/או במידע הכלול בו בכל דרך הנראית להן או למי מהן, בין היתר, אך לא רק, פרסום במסגרת התחרות ושלא במסגרת התחרות באתר פליקס ו/או באתרים אחרים ו/או במקומות אחרים, לרבות בעיתונות אלקטרונית או כתובה, בתוכניות טלוויזיה ו/או בכל מדיה אחרת, ו/או שילוב הסרטון במסגרת פרסומות של מוצרי עורכות התחרות, לרבות אך לא רק, במסגרת פרסומות של המותג, והכל ללא שום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצידו.

·         ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרים, את סיסמאותיו האישיות (אם וככל שימסרו לו כאלה ע"י תפוז ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) לו ע"י תפוז, אלא אם קיבל את הסכמת תפוז לכך, מראש ובכתב.

·         ידוע למשתתף כי במידה ויורחק ע"י תפוז מן האתר ו/או על ידי עורכות התחרות מן התחרות, לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש באתר ו/או להשתתף בתחרות, גם תחת שם משתמש אחר.

 

ניתוק או הפסקה של השירותים

 

40.          בנסיבות בהן משתתף עשה או עושה שימוש העלול לגרום להפרעה לתחרות, לשירות, או למשתתפים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או עבירה פלילית, או באופן המעורר חשד סביר כי המשתתף פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה, תהיה תפוז רשאית לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתתף, ללא צורך בהודעה מוקדמת, ולא יהיה בכך כדי לגרוע מכל סעד לו תהיינה זכאיות עורכות התחרות ו/או העוזרת לחברה על פי כל דין.

 

41.          אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתתף לנהוג בכל עת בהתאם לתקנון זה ובהתאם להוראות כל דין.

 

42.          עורכות התחרות, כל אחת, רשאיות לנתק או להגביל או להפסיק את התחרות ו/או את אתר התחרות בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידית במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.

 

קניין רוחני

 

43.          מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר תפוז ובאתר פליקס, לרבות שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים וטקסטים, אך למעט תמונות, תכני וידיאו וחומרים אחרים הכלולים בו שמקורם במשתתפים הינם של תפוז ו/או של ספקים של תפוז בלבד, לפי העניין, אלא אם צוין אחרת במפורש. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע כמפורט לעיל ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע כמפורט לעיל ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת תפוז.

 

44.          מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בסימנים המסחריים של המותג ובשם המותג "מאלטי" הינם של החברה ושלה בלבד, ואין לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניינה הרוחני של החברה, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.

 

פרטיות

 

45.          סרטונים וכל מידע אחר שיעלה המשתתף לאתר  התחרות או סרטונים שיועלו על ידי עורכות התחרות לאתר התחרות כאמור בסעיף 21 או 22 לעיל, יהיו חשופים לכל המשתתפים האחרים/הגולשים/משתמשי האינטרנט, ועורכות התחרות ממליצות למשתתף לנקוט זהירות בפרסום פרטים אישיים באתר התחרות. עורכות התחרות ו/או העוזרת לחברה לא תהינה אחראיות לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על ידי המשתתף.

 

46.          עורכות התחרות תהינה רשאיות להשתמש בפרטים האישיים שנמסרו על ידי המשתתף במהלך הרישום ו/או השימוש באתר התחרות ובמידע שייאסף על ידן לעניין דפוסי השימוש של המשתתף באתר התחרות, באמצעות מעקב אחר פעילות המשתתף, בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה והוראות החוק. עורכות התחרות תעשינה שימוש בפרטים האישיים הנמסרים על ידי המשתתף במסגרת הצטרפותו לתחרות בהתאם להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ובהצטרפותו לתחרות הוא נותן את הסכמתו לשימוש זה, ובכלל זה לצורך שיפור השירותים שהן מציעות, ליצירת הקשר עם המשתתף (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. במידה ונתן המשתתף הסכמתו לכך בעת ההרשמה, עורכות התחרות, כל אחת, תהיינה רשאיות לשלוח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי - בין אם מידע שעורכות התחרות תפרסמנה ובין אם מידע שתקבלנה לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.

 

אחריות

 

47.          התחרות נסמכת על ציוד צילום, ציוד שידור ברדיו, תוכנות מחשב ורשת האינטרנט אשר אינם בבעלות עורכות התחרות ו/או העוזרת לחברה, והן אינן אחראיות לרמת ביצועיהם ו/או יכולתם, ואשר אינם חסינים מכל טעות או תקלה. עורכות התחרות והעוזרת לחברה אינן מתחייבות כי התחרות תקוים ללא תקלה, שגיאה, נפילה או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך. עורכות התחרות והעוזרת לחברה לא תהיינה אחראיות באופן כלשהו, בין ישיר ובין עקיף, לכל נזק, אבדן, הפסד, תקלות דפוס ו/או תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו או נמחקו פרטי מי שביקש להשתתף בתחרות במערכת, או לא הועלה סרטון וידיאו לאתר התחרות מכל סיבה שהיא, או בגין תקלה שקרתה במהלך צילום בשל ציוד הצילום בו נעשה שימוש או בשל טעות אנוש.

 

48.          מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהיינה עורכות התחרות או העוזרת לחברה או מי מטעמן  אחראיות בכל צורה שהיא בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי, לרבות הפסדים או הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים או למי שביקש או היה מעוניין להשתתף בתחרות עקב תקלה ו/או טעות כאמור ו/או עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים ו/או עקב גורמים שאינם תלויים בהן, לרבות כח עליון  כגון- שביתות, מזג אויר, מלחמה, ימי חג וכדו'.

 

49.          המשתתפים בתחרות לא יהיו זכאים להחזר בגין הוצאותיהם במהלך תקופת התחרות ו/או בקשר עם התחרות, במישרין או בעקיפין.

 

50.          מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי ההשתתפות בתחרות הינה באחריותו המלאה והבלעדית של המשתתף (או מי שמעוניין להיות משתתף) ועורכות התחרות והעוזרת לחברה לא תישאנה באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי (לרבות נזק גוף או רכוש), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שיגרמו למי מן המשתתפים (או מי שהיו מעוניינים להשתתף) ו/או למי מהמופיעים בסרטונים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם התחרות.

 

51.          מבלי לגרוע מן הפטורים המפורטים בתקנון זה, בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף בתחרות ו/או מלזכות בפרס ו/או לממש את הפרס, תהיינה עורכות התחרות והעוזרת לחברה פטורות מאחריות.

 

52.          מובהר כי עורכות התחרות והעוזרת לחברה אינן עורכות ו/או מפקחות על כל מידע, סרטון או תוכן המועלים לאתר התחרות על ידי המשתתפים ו/או כל צד ג', למעט אם נאמר במפורש אחרת בתקנון זה, ועורכות התחרות והעוזרת לחברה לא תישאנה בכל אחריות מכל סוג שהוא למידע, לסרטונים ו/או לכל תוכן אחר, שיתפרסמו באתר התחרות על-ידי משתתפים ו/או כל צד ג', לרבות אך לא רק, לתגובות שתתעוררנה ו/או להתייחסויות שתתקבלנה, לשימוש כלשהו שייעשה בסרטונים ובמידע שהועלה על ידי המשתתף לאתר התחרות, או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על הסרטונים או על המידע המצוי באתר התחרות ו/או מן השימוש בהם, בין אם צולמו סרטונים כאמור באופן עצמאי על ידי המשתתף או מי מטעמו, בין אם צולמו באמצעות הצלם, כמפורט בסעיף 21 לעיל, ובין אם צולמו בהתאם להוראות סעיף 22 לעיל. על אף האמור, עורכות התחרות והעוזרת לחברה שומרות לעצמן את הזכות לערוך, להסיר ו/או לסרב להעלות לאתר התחרות כל מידע, סרטון או תוכן מכל סוג, אשר לפי שיקול דעתן הבלעדי הוא פוגעני או מפר את תנאי התקנון, וזאת מבלי שתוטל עליהן אחריות כלשהי. ההחלטה באם לאשר או שלא לאשר העלאתו של סרטון לאתר תתקבל על ידי עורכות התחרות או על ידי מי שימונה על ידן לצורך העניין, ותקבענה הקריטריונים להעלאה או לאי העלאה של סרטונים לאתר התחרות, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי, כאשר במידה ומוחלט שלא להעלות סרטון כאמור לאתר התחרות תישלח, במידת האפשר, הודעת דוא"ל לאותו גולש המסבירה לו את עילת הפסילה. כמו כן, עורכות התחרות והעוזרת לחברה שומרות לעצמן את הזכות לתבוע שיפוי ו/או פיצוי עבור כל נזק שיגרם להן ו/או למי מטעמן בקשר עם התכנים האסורים (כהגדרתם להלן), או בקשר עם כל מידע ו/או תוכן אחר אשר אינו עומד בקריטריונים הנדרשים לפי תקנון זה או אשר נוגד את רוח הדברים המתוארת בתקנון זה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בגין צילום, הפצה או פרסום של סרטונים או תכנים אחרים מכל סוג שהוא.

 

53.          תפוז אינה אחראית לתוכנם של כל פרסום ו/או אינפורמציה אודות המותג, החברה ומוצריה אשר יופיעו באתר התחרות ו/או של כל אינפורמציה אחרת אשר סופקה על ידי החברה לטובת התחרות. כל חומר כאמור הוא באחריותה הבלעדית של החברה.

 

54.          עורכות התחרות והעוזרת לחברה אינן מתחייבות שהתחרות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהיה חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת.

 

55.          תפוז משתמשת באתר התחרות בטכנולוגיות ובנוהלי הפעלה מקובלים של אבטחת מידע. יחד עם זאת, אין חסימה מוחלטת מכניסה לא מורשית למאגרי המידע, והמשתתף מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד עורכות התחרות ו/או העוזרת לחברה בעניין זה.

 

56.          עורכות התחרות ו/או העוזרת לחברה תהיינה רשאיות למסור כל מידע אשר יידרש ממי מהן על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.

 

57.          המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי כל סרטון, ג'ינגל, מודעה, מידע, תוכן, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה לאתר בצורה פרטית הוא באחריותו הבלעדית של שולח המידע והמשתתף אחראי בלעדית ובאופן מלא לתוכן המידע שהועלה ו/או נשלח על ידו לאתר.

 

הגבלות לגבי העלאת חומרים לאתר התחרות

 

58.          המשתתף מתחייב כי כל סרטון, פרסומת, מסר, מידע, טקסט, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, ו/או חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו יהיה הולם ולא יהווה הפרה של כל דין ו/או הסכם ו/או יפגע בכל זכות של אדם אחר, לרבות בזכויות קניין רוחני וזכויות מוסריות. המשתתף לא יעלה לאתר כל סרטון ו/או חומר בלתי חוקיים, בלתי מוסריים, מאיימים, מוציאים דיבה ו/או לשון הרע ו/או פוגעים בפרטיות ו/או בשמו הטוב של אדם ו/או כוללים חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, ו/או חומר אשר עלול לפגוע ו/או להטריד משתתפים ו/או גולשים אחרים ו/או חומר אשר עלול להוות תמריץ מכל סוג שהוא לביצועם של מעשים שהם פוגעים, בלתי חוקיים, בלתי מוסריים, מאיימים וכו' בהתאם לפירוט שלעיל. המשתתף לא יפרסם ו/או יעלה לאתר התחרות תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית, בלתי מוסרית או התנהגות שיש עמה סיכון כלשהו או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. המשתתף לא יאסוף ו/או יחשוף נתונים על משתתפים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות או פעולות אחרות אשר עורכות התחרות אינן תומכות בביצוען בהתאם לפירוט שלעיל, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור פעולות בלתי חוקיות, בלתי מוסריות, מאיימות וכיו"ב. כמו כן המשתתף לא יעלה לאתר חומר פרסומי ומסחרי כלשהו (פרט לסרטונים המועלים לאתר התחרות לשם השתתפות בה, המהווים פרסומת של המותג) ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום לעורכות התחרות ו/או לעוזרת לחברה נזקים מכל סוג שהוא (להלן - "התכנים האסורים"). עורכות התחרות והעוזרת לחברה שומרות לעצמן את הזכות לתבוע שיפוי עבור כל נזק שייגרם להן ו/או למי מטעמן בקשר עם העלאת תכנים אסורים.

 

59.          עורכות התחרות שומרות לעצמן את הזכות שלא לפרסם כל סרטון אשר לדעתן קיים חשש כי הוא נופל לגדר התכנים האסורים המנויים לעיל, וכן כל חומר אשר לדעת עורכות התחרות איננו הולם את מדיניות עורכות התחרות ו/או את תקנון זה ו/או את רוח התחרות ו/או את נושא התחרות, וכן להסיר תכנים אסורים כאמור מאתר התחרות אף לאחר פרסומם בו, והכל בשל האמור וכן מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתן הבלעדי של עורכות התחרות וללא צורך לנמק פעולתן. חומרים שלא יוצגו באתר התחרות או יוסרו ממנו לא יקנו לשולחיהם זכות להשתתף בתחרות.

 

60.          המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל מעשה, וכי ברור ונהיר לו לחלוטין כי עורכות התחרות והעוזרת לחברה, ומי מטעמן, אינן מעודדות בשום אופן שהוא ביצועו של מעשה, שיש בו היבט פלילי, בלתי חוקי מכל סוג שהוא, מאיים, מטריד, מוציא דיבה או לשון הרע או פוגע בפרטיות או בצנעת הפרט ו/או הכלל בכל אופן שהוא ו/או מפר הוראת כל דין, המהווה סיכון מכל סוג שהוא למשתתף ו/או לסביבה בקשר עם פרסום הסרטון המיועד להשתתפות בתחרות, וכי ככל שיעשה משתתף כאמור, יהיה הדבר באחריותו המלאה, ולא יבוא משתתף או מי מטעמו בטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכות התחרות ו/או העוזרת לחברה,  עובדיהן ו/או מי מטעמן בשל נזק שנגרם לו ו/או לצד שלישי כלשהו בגין ביצועו של מעשה שיש בו סיכון מסוג כלשהו או שהינו אסור או לא מקובל מכל סיבה אחרת שהיא בהתאם לפירוט שלעיל, לצורך צילומו של הסרטון, ועורכות התחרות, העוזרת לחברה, מנהליהן, עובדיהן ומי מטעמן, לא יהיו אחראים לתוצאות מכל סוג של מעשה כאמור.

 

61.          למען הסר ספק מובהר, כי רק סרטונים מקוריים יקנו למשתתפים אשר שלחו אותם, זכות להשתתף בתחרות ולזכות בפרס. לעורכות התחרות תהא הזכות לפסול באופן מיידי ועל פי שיקול דעתן המוחלט, בכל שלב של התחרות, כל סרטון שנשלח לאתר התחרות, אשר הועתק או קיים לגביו חשש כי הוא הועתק ממקור אחר (בין אם מסרטון אחר שנשלח לאתר התחרות, ובין אם מכל מקור אחר), וסרטון זה לא יקנה למשתתף אשר שלח אותו כל זכות להשתתף בתחרות. למשתתפים אשר יפסלו בשל חשש להעתקה ו/או הפרת זכויות קניין רוחני אחר, לא תהא כל טענה ו/או דרישה בשל כך כלפי עורכות התחרות, העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן.

 

62.          במשלוח סרטון לאתר התחרות או בהשתתפות בסרטון המצולם על ידי הצלם או במסגרת התכנית בהתאם להוראות סעיף 22 לעיל, מוותר המשתתף על כל זכות שיש לו בקשר לסרטון לטובת עורכות התחרות (וככל שאין הוא יכול לוותר על זכויות שיש לו בקשר לסרטון הוא מתחייב בזאת שלא לטעון מכוחן), והוא מודע לכך וכן הוא מסכים כי סרטון ששלח או שצולם על ידי הצלם או בהתאם להוראות סעיף 22 לעיל יתאפשר לצפייה באופן חופשי ברשת האינטרנט ובכל מיקום, אופן או מדיה אחרת לרבות בתערוכות ואירועים שעורכות התחרות, כל אחת, תיזומנה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי בשליחת הסרטון לאתר התחרות, מסכים ומאשר המשתתף כי עורכות התחרות ו/או העוזרת לחברה, כל אחת, תהיינה זכאיות להעמיד את הסרטון שנשלח על ידי המשתתף למכירה בדרכים שונות, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור למטרות צדקה ותמיכה בארגונים חברתיים שונים על פי שיקול דעתן הבלעדי. מובהר כי המשתתף לא יהא זכאי לכל תשלום ו/או תגמול מעורכות התחרות ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן, מכל סוג שהוא בשל האמור לעיל.

 

פסילת סרטון ו/או משתתף

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי עורכות התחרות יהיו רשאיות, בכל שלב של התחרות:

 

63.          לפסול דירוג ו/או ציונים של משתתף, וכן לפסול משתתף מלהשתתף בתחרות כליל, ללא הנמקה, במידה ותחשודנה, על פי שיקול דעתן המלא והבלעדי, בזיוף תוצאות ההצבעה ו/או בכל פעולה אחרת בניגוד לתקנון ו/או לכללי ולרוח התחרות ו/או הוראות כל דין.

 

64.          לפסול משתתף ולהסיר מאתר התחרות את הסרטון ששלח או שצולם על ידי הצלם או שצולם במסגרת התכנית בהתאם להוראות סעיף 22 לעיל, כולו או חלקו, בגין תכנים אסורים ו/או שאינם ראויים ו/או החורגים מרוח התחרות ו/או עומדים בסתירה לתקנון ו/או להוראת כל דין ו/או מפרים זכויות יוצרים כלשהן ו/או הועתקו מסרטון/נים ששלח/ו משתתף/פים אחר/ים ו/או אם המשתתף המצולם בו הינו קטין ו/או אם המשתתפים בו אינם נוהגים בצורה הוגנת או פועלים בדרכים פסולות, בלתי חוקיות, בלתי מוסריות או האסורות מל סיבה אחרת שהיא בהתאם להוראות תקנון זה או להוראות כל דין. למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכות התחרות ו/או העוזרת לחברה בגין אי השתתפותו בתחרות כתוצאה מהסרת הסרטון שלו כאמור.

 

65.          החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס למשתתף שזכה במידה ויימצא שאותו משתתף נהג במרמה, תוך ביצוע עבירה, שלא בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון תחרות זה, גם אם היה זוכה או יכול היה לזכות אף ללא מעשה המרמה, וגם אם מעשה המרמה בוצע בקשר עם פעילות אחרת של מי מעורכות התחרות.

 

66.          ההשתתפות בתחרות מהווה אישור והצהרה מטעם המשתתף כי הוא אינו קטין בעת צילום הסרטון. נהיר וברור למשתתף כי במידה ונמצא כי המשתתף היה קטין באותה עת, תהיינה רשאיות עורכות התחרות לפסול את הסרטון הרלבנטי מלהשתתף בתחרות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

 

שונות

 

67.          ההשתתפות בתחרות הינה בגדר הסכמה לתקנון זה על כל חלקיו, והמשתתף מאשר בהשתתפותו כי הוא מסכים לתקנון ופוטר את עורכות התחרות, והעוזרת לחברה, את מנהליהן, עובדיהן ומי מטעמן מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם התחרות, עם הזכייה (או אי הזכייה) בה, ו/או מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעשויה להיות לו בכל מקרה של טעות ו/או תקלה.

 

68.          מובהר כי גלישה ו/או כניסה לאתר התחרות ו/או שימוש בו מבטאת ומהווה הסכמה מצדו של כל גולש (גם אם אינו משתתף) לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי תקנון זה, כולם או חלקם, הינך מתבקש לצאת מאתר התחרות, ולא לעשות בו כל  שימוש.

 

69.          עורכות התחרות שומרות לעצמן את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי התקנון, לרבות את המועדים ואת הכללים של התחרות, וכן לבטל את התחרות, בכל מועד שהוא, לפי שיקול דעתן הבלעדי, בהודעה אשר תתפרסם באתר התחרות.

 

70.          עורכות התחרות רשאיות, על פי שיקול דעתן הבלעדי, להשאיר את אתר התחרות ו/או את כל הסרטונים המשתתפים בתחרות פעילים ונגישים לציבור הגולשים גם לאחר תום תקופת התחרות, או לסגור, בכל עת לאחר תום התחרות, את אתר התחרות ולהסיר את הסרטונים כאמור, והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לכך.

 

71.          ההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום כלשהו לעורכות התחרות, אלא אם צוין אחרת במפורש, ונתקבלה הסכמת המשתתף לביצוע תשלומים כאמור בנפרד.

 

72.          מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה, מובהר כי אחריותן של עורכות התחרות והעוזרת לחברה בכל הקשור לתחרות זו, אף במקרה בו יוכח כי רשלנותה של מי מהן גרמה לעיכוב במתן הפרס ו/או לביטולו ו/או לאי מסירתו לזוכה מכל סיבה שהיא ו/או למניעת השתתפותו של כל אדם בתחרות ו/או לכל תוצאה אחרת שפגמה בסיכוייו של הגולש/משתתף לזכות ו/או להשתתף בתחרות ו/או כל תוצאה דומה, תוגבל לגובה עלות ההתקשרות לאתר התחרות אותה ביצע משתתף בכדי להשתתף בתחרות, בלבד.

 

73.          למען הסר ספק, התחרות הינה לצורכי משחק גרידא, ולא תחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה כי הזכייה בתחרות תלויה ביכולת וכישרון ולא בגורל.

 

74.          עורכות התחרות רשאיות, כל אחת, מבלי לספק נימוק, למנוע השתתפותו של גולש כלשהו בתחרות, על פי שיקול דעתן הבלעדי.

 

75.          הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.

 

76.          תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד עורכות התחרות ו/או העוזרת לחברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בתחרות ו/או שימוש באתר התחרות ו/או כל עניין הקשור להשתתפות ושימושים אלה, הינה שנה ממועד סיומה.

 

77.          תקנון התחרות נמצא לעיון במשרדי עורכות התחרות ובאתר התחרות.

 

אני מסכים לתקנון התחרות ופוטר את עורכות התחרות מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם התחרות, בלא יוצא מהכלל.

 

 

 

Copyright©1996-2020, תפוז אנשים בע"מ   אקום