SHOCK
שלום אורח!שער תפוז אנשים
ראשי SHOCK אתר להשתתפות בתחרות לצפייה בסרטונים תקנון

 

תקנון תחרות "בוקר שוק"

 

גולש יקר,

 

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון יחיד, הכוונה גם לרבים במשמע.

 

כללי

 

1.    חברת תפוז אנשים בע"מ מפעילת אתר פליקס ("תפוז") מכריזה על תחרות נושאת פרסים "בוקר שוק" ("התחרות") באתר פליקס, בכתובת www.flix.co.il  ("אתר פליקס" או "אתר התחרות"). התחרות הינה בחסות ובשיתוף חברת תנובה ("תנובה").  

 

2.    התחרות פתוחה לכל הגולשים/משתתפים באשר הם, בכפוף להוראות תקנון זה, למעט עובדי תפוז ובני משפחותיהם ועובדי תנובה ובני משפחותיהם. "בני משפחה" לרבות בני זוג, הורים, ילדים אחים ובני זוגם של כל אחד מאלה.

 

3.    ההשתתפות בתחרות הינה בגדר הסכמה לתקנון זה על כל חלקיו, והמשתתף ו/או הגולש המשתתף בתחרות ("המשתתף") מאשר בהשתתפותו כי הוא מסכים לתקנון זה ופוטר את תפוז ו/או תנובה מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם התחרות.

 

השתתפותו בתחרות של גולש מתחת לגיל 18 מותנה באישורם של הוריו/האפוטרופוס החוקי שלו להשתתפותו ולהסכמתם לתנאי תקנון זה על כל חלקיו.

 

תפוז שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה אשר תתפרסם באתר התחרות.

 

4.    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

 

5.    על מנת להשתתף בתחרות, על הגולש להיות משתמש רשום באתר פליקס ו/או אתר תפוז (www.tapuz.co.il).

 

6.    תפוז רשאית, מבלי לספק נימוק, למנוע השתתפות של גולש כלשהו בתחרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

7.    התחרות תחל ביום  21.2.2007   ותסתיים ביום 8.3.2007 ("תקופת התחרות").

 

8.    תפוז רשאית להאריך או לקצר את תקופת התחרות על פי שיקול דעתה.

 

תנאי השימוש

 

9.    לצורך השתתפות בתחרות על כל משתתף, בין אם הינו משתמש רשום של תפוז ובין אם לאו, למלא את פרטיו בטפסים המיועדים לכך, ולאשר את אמיתות הפרטים. במידה והמשתתף הינו קטין, נדרשת כאמור הסכמת הוריו להשתתפותו בתחרות ולתנאי תקנון זה.

 

10.המשתתף חייב להיות בעל תיבת דואר אלקטרוני, והוא יעביר לתפוז את כתובת הדואר האלקטרוני התקפה בה ניתן להעביר לו הודעות דואר.

 

11.תפוז רשאית להשעות משתתף או לאסור עליו את השימוש בתחרות, במידה ויתברר לתפוז כי הפרטים אותם מסר אינם נכונים.

 

12.המשתתפים יוכלו לעשות שימוש במספר חשבונות שיפתחו על שמם. תפוז שומרת את זכותה להגביל את מספר החשבונות לכל משתתף.

 

תשלום

13.ההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום כלשהו לתפוז ו/או לתנובה, אלא אם צוין אחרת במפורש, ונתקבלה הסכמת המשתתף לביצוע תשלומים כאמור בנפרד.

 

כללי התחרות

 

14.התחרות תימשך 21 ימים, במהלכם יוזמנו המשתתפים לשלוח סרטונים ("הסרטונים" – לעניין תקנון זה – סרטון משמע גם כל חלק ממנו) בהם הם מצולמים כשהם מחופשים ומתנהגים כתרנגול (מקרקרים, מעמידים את השיער בכרבולת וכו').

 

תפוז ותנובה קוראות במפורש למשתתפים שלא לעשות, במהלך צילום הסרטון, כל מעשה העלול לסכן אותם או כל אדם, חיה וחפץ אחרים ו/או העלול לגרום להם ו/או לכל צד ג' שהוא כל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג.

 

המשתתפים נדרשים מפורשות שלא לכלול בסרטונים שלהם כל יצירה או ביצוע של יוצר או מבצע מלבדם, לרבות שימוש בשירים כפס קול לסרטון וכו'

 

התאמתו של כל סרטון לרוח התחרות, תיבדק על ידי תפוז, ורק לאחר אישורה יועלה לאתר התחרות וישתתף בה. למען הסר ספק, אין באמור בכדי להטיל על תפוז ו/או תנובה אחריות כלשהי לתוכן הסרטונים אשר יועלו לאתר, ואין בו כדי לגרוע מכל הוראה אחרת לעניין היעדר אחריותן לתוכן הסרטונים ו/או ממי מהתחייבויות המשתתפים, כאמור בתקנון זה.

 

15.במהלך השלב הראשון, הסרטונים אשר נשלחו לאתר, יוצגו באתר הפעילות לדירוג הגולשים באתר ("הגולשים") כמפורט להלן. כמו כן ובנוסף, הסרטונים יקבלו ציון גם מוועדת שופטים אשר תורכב מנציגי תנובה ותפוז ("ועדת השופטים").

 

16.אופן ההצבעה והדירוג על ידי הגולשים

הגולשים יוכלו להעניק ציון לכל אחד מן הסרטונים (פעם אחת לכל סרטון).

 

כל מחשב מוגבל להצבעה אחת בלבד. במידה ויעשה ניסיון להצביע לסרטון נוסף, או לבצע הצבעה באופן בלתי חוקי אחר, ההצבעה תחסם. כמו כן, בכל שלב של התחרות, רשאית תפוז לפסול משתמשים שנרשמו או צברו הצבעות בצורה שאינה חוקית.

 

דירוג הסרטון על ידי הגולשים יקבע על פי שקלול בין הציונים אשר קיבל מן הגולשים ובין מספר ההצבעות שקיבל ("הדירוג").

 

17.הזוכים

המנצחים בתחרות יהיו הסרטונים אשר קיבלו את הדירוג הגבוה ביותר ("הזוכים" ו "הסרטונים הזוכים" , לפי העניין).

 

18.תפוז תהא רשאית לפסול דירוג של משתתף/משתתפים וכן לפסול משתתף מלהשתתף בתחרות כליל, ללא הנמקה, במידה ותחשוד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בזיוף תוצאות ההצבעה ו/או בכל פעולה אחרת בניגוד לכללי ולרוח התחרות. כמו כן תהיה תפוז רשאית, לפי שיקול דעתה, לפסול משתתף ולהוריד את הסרטון ששלח בגין תכנים שאינם ראויים ו/או החורגים מרוח התחרות.

 

19.כל או חלק מן הסרטונים יוצגו במהלך התחרות ולאחריה, על פי שיקול דעתן הבלעדי של תפוז ו/או תנובה, באתר www.flix.co.il.

 

 

פרסים

 

20.  הזוכים יזכו בפרסים הבאים:

                     א.         פרס ראשון –  הקרנת הסרטון הזוכה כפרסומת של בוקר שוק בערוץ 24 ומכשיר טלפון סלולרי מדגם מוטורולה   E 770

                     ב.         פרס שני -  ומכשיר טלפון סלולרי מדגם מוטורולה   E 770

                      ג.          פרס שלישי – ומכשיר טלפון סלולרי מדגם מוטורולה   E 770

 

 

תנובה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, לשנות את הפרסים ולהציע פרס חלופי בעל ערך דומה, על פי שיקול  דעתה הבלעדי, בכל שלב משלבי התחרות.

 

21.הפרסים המוענקים והזכייה בתחרות הינם באחריותה הבלעדית של תנובה. תפוז איננה נושאת באחריות כלשהי לכל תקלה, אובדן, נזק שיגרם למי מן הזוכים בקשר עם מימושו של הפרס.

 

22.בנוסף, הסרטון בעל הדירוג הגבוה ביותר  ישודר במסגרת בערוץ המוזיקה הישראלית "מוסיקה 24".

 

23.הפרסים שיחולקו במסגרת התחרות הינם אישיים ואינם ניתנים להסבה לאחר, להחלפה, לשינוי או להמרה בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.

 

24.תפוז ו/או תנובה תהינה רשאיות לפרסם את הסרטונים הזוכים ואת שמות הזוכים בתחרות באתר פליקס, במדיה הסלולארית, בטלוויזיה, בעיתונות ו/או בכל מדיה אחרת, על פי שיקול דעתן הבלעדי, ומבלי שהזוכה הרלוונטי יהיה זכאי לתמורה, תמלוגים או זכות אחרת כלשהי.

 

25.תנובה ו/או תפוז יצרו קשר עם הזוכים תוך 7 ימי עבודה מיום קבלת ההחלטה על הזכייה ("מועד הזכייה"), באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני או הטלפון שהזוכה מסר כשנרשם לאתר התחרות. היה ולא נוצר קשר עם אחד הזוכים, לא תחול על תנובה ו/או תפוז כל חובה להודיע לאותו זוכה על זכייתו, זכייתו תבוטל והוא לא יהיה זכאי לפרס ו/או לכל פיצוי.

 

26.במידה והפרטים שזוכה הזין אינם מדויקים או אינם מעודכנים, תנובה ו/או תפוז לא תהיינה מחויבות להעניק לו את הפרס ו/או כל פיצוי.

 

27.זוכה שלא יגיע לממש את הפרס במועד ובמקום שנקבע ע"י תפוז ו/או תנובה, ו/או שאינו עומד בתנאים הנדרשים לשם מימוש הפרס, ו/או הנחשד בזיוף או בכל פעולה אחרת בניגוד לכללי ולרוח התחרות, יאבד את זכאותו לפרס והפרס יעבור למשתתף המדורג כבא אחריו.

 

פטור מאחריות

 

28.המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או לכל מופיע בסרטון ו/או לכל הבאים בשמם או מטעמם, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי תפוז ו/או תנובה, מנהליהן, עובדיהן, ומי מטעמן, בכל הקשור והמתייחס לתחרות. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

 

29.ההשתתפות בתחרות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, ותפוז ו/או תנובה לא תישאנה באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שיגרמו למי מן המשתתפים, ו/או למי מן המופיעים בסרטון והקשור, במישרין או בעקיפין, עם התחרות.

 

30.תפוז ו/או תנובה אינן אחראיות לתגובות שיתעוררו ו/או להתייחסויות שיתקבלו ו/או לשימוש כלשהו שיעשה בסרטונים ובמידע שהועלו על ידי המשתתף לאתר התחרות, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור כנגד תפוז ו/או תנובה ו/או כנגד מי מטעמן.

 

31.תפוז אנשים אינה אחראית לתוכנם של כל פרסום ו/או אינפורמציה אודות תנובה ומוצריה אשר תופיע באתר התחרות ו/או כל אינפורמציה אחרת אשר סופקה על ידי תנובה לטובת התחרות. כל חומר כאמור הוא באחריותה הבלעדית של תנובה.

 

32.התחרות נסמכת על תוכנות מחשב שאינן בבעלות תפוז, ואשר אינן חסינות מכל טעות או תקלה. תפוז ו/או תנובה אינן מתחייבות כי התחרות תקוים ללא תקלה, שגיאה, נפילה או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך.

 

33.מודגש, כי התחרות כפופה לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט, ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור.

 

34.תפוז ו/או תנובה, מנהליהן, עובדיהן וכל מי מטעמן, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בהן כגון: שביתות, מזג אויר, ימי חג וכדומה.

 

35.תפוז אינה מתחייבת שהתחרות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהיה חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת.

 

36.תפוז משתמשת באתר התחרות בטכנולוגיות ונוהלי הפעלה מקובלים של אבטחת מידע. יחד עם זאת, אין חסימה מוחלטת מכניסה לא מורשית למאגרי המידע, והגולשת מוותרת בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד תפוז ו/או תנובה  בעניין זה.

 

37.מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בתחרות הינה לצורכי הנאה, כי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בתחרות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

 

38.מובהר כי תפוז אינה עורכת ו/או מפקחת על כל מידע, סרטון או תוכן המועלים לאתר התחרות על ידי המשתתפים ו/או כל צד ג', למעט כמפורט בתקנון זה, ותפוז לא תשא באחריות למידע, לסרטונים ו/או לכל תוכן אחר שיתפרסמו באתר התחרות על-ידי משתתפים ו/או כל צד שלישי אחר, או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על הסרטונים ו/או מן השימוש בהם. על אף האמור, תפוז שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר ו/או לסרב להעלות לאתר כל מידע, סרטון או תוכן, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי הוא פוגעני או מפר את תנאי התחרות ורוחה, וזאת מבלי שתוטל עליה אחריות כלשהי למידע. כמו כן, תפוז שומרת לעצמה את הזכות לתבוע שיפוי עבור כל נזק שיגרם לה ו/או למי מטעמה בעקבות התכנים האסורים, כהגדרתם להלן.

 

39.תפוז ו/או תנובה תהיינה רשאיות למסור כל מידע אשר יידרש ממי מהן על פי חוק חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.

 

40.המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי כל סרטון, מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה לאתר בצורה פרטית הוא באחריותו הבלעדית של שולח המידע והמשתתף אחראי בלעדית לתוכן המידע שהועלה ו/או נשלח על ידו לאתר.

 

41.המשתתף מתחייב, כי כל סרטון, מסר, מידע, טקסט, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, ו/או חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו יהיה הולם ולא יפגע בכל זכות של אדם אחר, לרבות בזכויות קניין רוחני. המשתתף לא יעלה לאתר כל סרטון ו/או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע ו/או פוגע בפרטיות ו/או בשמו הטוב של אדם, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, ו/או חומר אשר עלול לפגוע ו/או להטריד משתתפים אחרים. המשתתף לא יעלה לאתר כל סרטון אשר גילו של מי מבין המופיעים בו איננו 14 שנים לפחות. המשתתף לא יפרסם ו/או יעלה לאתר כל סרטון וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. המשתתף לא יאסוף ו/או יחשוף נתונים על משתתפים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן המשתתף לא יעלה לאתר חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום לתפוז נזקים (להלן - "התכנים האסורים").

 

 

 

 

הצהרות והתחייבויות המשתתף

 

42.המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי תפוז כדלקמן:

 

·         כי כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים.

·         כי כל סרטון שנשלח על ידו הינו מקורי בלבד ובבעלותו הבלעדית וכי הוא הבעלים של מלוא הזכויות, מכל מין וסוג, בתכנים המופיעים ו/או שיופיעו בסרטון, לרבות אך לא רק, זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, זכויות משדרים, זכויות מוסריות, זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג וכל זכות אחרת הקיימת בהם, ללא כל הגבלה או מניעה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, במידה והסרטון כולל יצירות או ביצועים של יוצרים או מבצעים מלבדו, הרי שהמשתתף מצהיר מפורשות כי קיבל את הסכמתם המלאה והמפורשת של הנ"ל לשימוש בסרטון (לרבות יצירותיהם) בהתאם להוראות תקנון זה ולכך שהצהרותיו והתחייבויותיו לעיל ולהלן יחייבו אותם לכל דבר ועניין.

·         כי הסרטון ששלח אינו מפר ולא יפר כל פטנט, זכות יוצרים, סימן מסחרי ו/או כל זכות קניין רוחני אחרת.

·         כי הסרטון ששלח מכיל מידע חוקי בלבד ואיננו מכיל מידע כדלקמן:

                      א.         כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם.

                      ב.         כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, או גס.

                       ג.          כל תוכן העלול להטעות צרכן.

                      ד.         כל תוכן הנוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, זכויות משדרים ו/ או סימני מסחר.

                      ה.         כל תוכן הנוגע לאחר שהוא קטין, והמזהה אותו, את פרטיו האישיים או את מענו ודרכי ההתקשרות עימו.

                        ו.          כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ונדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious) (Applications) וכיו"ב.

                       ז.          כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית או מעמד חברתי – כלכלי.

                      ח.         כל תוכן הנוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר.

                      ט.         כל תוכן האסור על פי דין ו/או שהושג מביצוע פעולות שלא כדין.

·         כי שליחת סרטון מהווה מתן, ללא כל תמורה, של רישיון בלתי חוזר, ארצי ועולמי ובלתי מוגבל בזמן לתפוז ו/או לתנובה להשתמש בסרטון ולעשות בו כל שימוש שיראו לנכון, על פי שיקול דעתן הבלעדי ומבלי לקבל הרשאה נוספת מן המשתתף, לרבות העברתו לצדדים שלישיים. לתפוז ולתנובה ניתנת הרשות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם, לשדר מספר בלתי מוגבל של פעמים, לשלב בו או בסמוך לו פרסומות ולהשתמש בסרטון בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתן, לרבות בטלביזיה, בדברי דפוס (ובכלל זה בעיתונים, מגזינים, כתבי עת, ספרים וכיו"ב), במדיה דיגיטלית (בכלל זה באתרי אינטרנט, בארכיבים דיגיטליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות חוטית, אל חוטית, סלולארית, כבלים ולווין) ובכל אמצעי מדיה אחר. תפוז ו/או תנובה לא תחויבנה בתשלום עמלה ו/או תמורה ו/או תמלוגים מכל מין וסוג, בגין ובקשר עם השימוש והמעשים כאמור, אף אם יפיקו הכנסה ו/או כל תמורה ישירה או עקיפה, בגין השימוש שעשו בסרטון.

·         כי הוא נותן את הסכמתו לבדיקת הסרטון וכי ידוע לו שתפוז רשאית (אך לא חייבת) לבצע סינון לסרטונים שישלחו ולפרסם אך ורק סרטונים אשר לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ראויים ומתאימים לפרסום. כמו כן המשתתף נותן את הסכמתו לשינויים ולעריכת הסרטון, לעדכונו, להרחבתו או לצמצומו, ולכל פעולה אחרת וללא הגבלה.

·         כי ידוע לו כי הוא ו/או כל המופיעים בסרטון לא יהיו זכאים לכל תמורה בכסף או בשווה כסף, בגין הסרטון שיצר או בגין פרסומו, וכי אין ולא תהיינה לו ו/או לכל משתתף בסרטון כל תביעות ו/או דרישות כספיות ואחרות כלפי תפוז ו/או תנובה בגין כל שימוש ופרסום של הסרטון.

·         כי הוא מאשר את פרסום שמו ו/או תמונתו ו/או את הסרטון בעיתון ו/או באתר פליקס ו/או בטלוויזיה, לרבות בערוץ 24 ו/או בסלולאר ו/או באמצעי מדיה נוספים, לפי שיקול דעתן הבלעדי של תפוז ו/או של תנובה.

·         כי ידוע לו שהסרטון שישלח לא יוחזר.

·         כי הוא אישית אחראי לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו כתוצאה מהשימוש ומפרסום הסרטון.

·         כי ישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את תפוז ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי לסרטון, ו/או הפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.

·         כי ידוע לו שתפוז איננה נושאת בכל אחריות באשר לאובדן פרטי כל משתתף בתחרות כתוצאה מכשל במערכת המחשוב של המשתתף ו/או מכשל ו/או כל פגם אחר במערכות המחשוב של תפוז, בהן נקלטו פרטי המשתתף, ואשר כתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטי המשתתף או חלק מהם, לרבות עובדת השתתפותו בתחרות, מועד השתתפותו או הסרטון ששלח.

·         כי במידה ויפר זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או משדרים מכל סוג בכל הקשור לאתר פליקס ו/או לתחרות, לרבות באמצעות שליחת סרטון שהוא אינו הבעלים החוקיים של כל הזכויות בו, הוא מייפה את כוחה של תפוז להסיר מעצמן כל אחריות ולהעביר אליו כל תביעה בנושא.

      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית תפוז לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו להן.

·         כי אין ולא תהיה למשתתף כל טענה כלפי תפוז, ו/או מי מטעמה על כל החלטה שלה לפרסם או לא לפרסם את הסרטון או כל חלק ממנו ששלח באתר פליקס, וכי הוא מבין ומסכים כי לתפוז הזכות המלאה להחליט על פרסום הסרטון או כל חלק ממנו או על אי פרסומו ועל עיתוי פרסומו.

·         כי הוא מאשר לתפוז ו/או לתנובה לעשות שימוש בסרטון או כל חלק ממנו ו/או במידע בכל דרך הנראית להן או למי מהן, בין היתר, אך לא רק, פרסום באתר פליקס במסגרת התחרות ושלא במסגרת התחרות, או באתרים אחרים ו/או במקומות אחרים, לרבות בעיתונות אלקטרונית או כתובה, ו/או בכל מדיה אחרת, ללא שום טענה ו/או דרישה מצידו.

·         כי ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרים, את סיסמאותיו האישיות (אם וככל שימסרו לו כאלה ע"י תפוז ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) לו ע"י תפוז, אלא אם קיבל את הסכמת תפוז לכך, מראש ובכתב.

·         כי ידוע למשתתף כי במידה ויורחק ע"י תפוז מן האתר ו/או מן התחרות, לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש באתר ו/או להשתתף התחרות, גם תחת שם משתמש אחר.

 

ניתוק או הפסקה של השירותים

 

43.בנסיבות בהן משתתף עשה או עושה שימוש העלול לגרום להפרעה לפעילות, לשירות, או למשתתפים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר כי המשתתף פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה, תהיה תפוז רשאית לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתתף, ללא צורך בהודעה מוקדמת.

 

44.אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתתף לנהוג בכל עת בהתאם לתקנון זה.

 

45.תפוז רשאית לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירות בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידית במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

 

קניין רוחני

46.מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר פליקס לרבות, שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים – אך למעט תמונות, תכני וידיאו וחומר אחר הכלול בו שמקורו במשתתפים הינם של תפוז ו/או של ספקים של תפוז בלבד, לפי העניין, אלא אם צוין אחרת במפורש. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע כמפורט לעיל ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע כמפורט לעיל ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת תפוז.

 

פרטיות

 

47.סרטונים ומידע שיפרסם המשתתף באתר התחרות יהיו חשופים לכל המשתתפים האחרים/משתמשי האינטרנט ותפוז ממליצה למשתתף לנקוט זהירות במסירת פרטים אישיים באתר התחרות. תפוז לא תהא אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על ידי המשתתף.

 

48.תפוז תהיה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתתף במהלך השימוש באתר התחרות ובמידע שייאסף על ידה לעניין דפוסי השימוש של המשתתף באתר, באמצעות מעקב אחר פעילות המשתתף, בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה והוראות החוק. תפוז תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתתף במסגרת הצטרפותו לאתר התחרות בהתאם להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ובהצטרפותו לאתר זה הוא נותן את הסכמתו לשימוש זה, ובכלל זה לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר עם המשתתף (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. אם לא סימן המשתתף אחרת בעת ההרשמה, תפוז תהיה רשאית לשלוח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי - בין אם מידע שתפוז תפרסם ובין אם מידע שיקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.

 

תנאים נוספים

 

49.תפוז ו/או תנובה רשאיות להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי, את התחרות, כולה או כל חלק ממנה, ו/או לשנות את תנאיה, בהודעה אשר תתפרסם באתר התחרות. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות כאמור.

 

50.ההשתתפות בתחרות מהווה אישור מטעם המשתתף להכנסת שמו למאגר תפוז לצורך עדכון מבצעים כפי שיהיו בעתיד, מעת לעת.

 

51.תנובה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את כל אחד מן הפרסים מכל סיבה שהיא מוצאת לנכון, אשר יש בה על פי דין, לעכב ו/או לבטל את מסירת אותו הפרס. מבלי לגרוע מן האמור, תנובה רשאית שלא למסור כל פרס לזוכה אשר זכה תוך מעשה של מרמה, עבירה או בחוסר תום לב, גם אם היה זוכה אף ללא מעשה המרמה, וגם אם מעשה המרמה בוצע בקשר עם פעילות אחרת של תפוז ו/או תנובה.

 

סמכות שיפוט והדין החל

 

52.הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד תפוז ו/או תנובה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.

 

 

אני מסכים לתקנון התחרות ופוטר את תפוז ו/או תנובה מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם התחרות, בלא יוצא מהכלל.

 

 

 

Copyright©1996-2020, תפוז אנשים בע"מ   אקום