roni50's latest activity

  • R
    roni50 פירסם נושא חדש.
    באפשרות: הוספה, הקלטת מסך. האם יש אפשרות להקליט רק דיבור חיצוני, או שיש אפשרות להקליט את קולות הקליפ המוקלט?
למעלה