שאלה

spirit18

New member
שאלה

האם אנחנו יודעים מהו הסוד בעמנו? כלומר מדוע אנחנו נבחרנו לעם סגולה, הרי אי אפשר לטעון שאלקים הלך אל כל האומות ושאלם אם הם חפצים בתורתו וכד' שכן בחירתו בעם ישראל הייתה מלכתחילה, עוד לפני בריאת העולם. וכן מדובר במדרש אשר רוצה לומר למה לא ראויים האומות האחרות לקבל את התורה דהיינו את דבר ה'. וכמו שכתוב בכזורי: בארץ הזאת נוצר אדם הראשון ובה מת (כי לפי המקבל אצלנו נקברו במערת המכפלה ארבעה זוגות אדם וחוה אברהם ושרה יצחק ורבקה ויעקב ולאה על הארץ הזאת נפלה המחלקת והקנאה בראשונה בין הבל ובין קין כאשר בקשו לדעת מי משניהם ירצה לבוא במקום אדם כסגלתו וגרעינו ובזה יהיה הוא היורש את הארץ והוא המדבק בענין האלוהי ואחיו לא יהיה כי אם כקלפה ואז קרה מה שקרה הבל נהרג ונשארה המלכות עקרה כמה שנאמר ויצא קין מלפני ה' זאת אומרת מן הארץ ההיא שכן אמר קין הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר (וכן ביונה נאמר ויקם יונה לברח תרשישה מלפני ה' אם כי הוא לא ברח כידוע כי אם מארץ הנבואה והנה השיבו האלוה ממעי הדגה אל הארץ ההיא ושם השרה עליו נבואתו וכשם שרמזו לארץ הזאת בכנוי לפני ה' כך נאמר עליה תמיד עיני ה' אלהיך בה) ומשנולד שת והוא דומה לאדם כמה שנאמר ויולד בדמותו כצלמו בא הוא במקום הבל כמה שנאמר כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין ונעשה הוא ראוי להקרא בן אלהים שם שנקרא בו אדם וראוי לנחל את הארץ ההיא שהיא רק מדרגה אחת למטה מגן עדן בארץ ההיא בנו האבות מזבחות ובה קראו בשם ה' אף נענו שם באש מן השמים ובאור האלוהי ועקדת יצחק אף היא היתה בארץ הזאת על הר שעמד אז בשממתו הוא הר המוריה רק לאחר זמן בימי דוד עת כבר היה חבל הארץ ההוא מישב וארונה היבוסי עובד וחורש בהר ההוא נודע הסוד האלוהי כי זה הוא המקום המיחד בו תשרה השכינה כדבר שנאמר ויקרא אברהם שם המקום ההוא יי יראה אשר יאמר היום בהר יי יראה ובספר דברי הימים צין במפרש כי בית המקדש נבנה בהר המוריה ועל הארץ ההיא נפלה הקנאה בין יצחק ובין ישמעאל ולסוף נדחה ישמעאל בהיותו כקלפה ואם כי נאמר בו הנה ברכתי אתו והרביתי אתו במאד מאד לא נתברך כי אם בטובת העולם הזה אולם ביצחק נאמר שם ואת בריתי אקים את יצחק וזה כנוי להדבקות הענין האלוהי בו ולטובה בעולם הבא אבל לא נתנה ברית לא לישמעאל ולא לעשו אם אמנם יש להם הצלחה בעולם הזה ועל הארץ ההיא נפלה הקנאה בין יעקב ובין עשו בדבר הבכורה והברכה ולסוף נדחה עשו על אף גבורתו מפני יעקב עם כל חלשתו בארץ ההיא היו בלא ספק המקומות שנמצאו ראויים להקרא שערי השמים הלא תראה כי יעקב לא יחס את המראות אשר ראה לא לזך נפשו ולא לאמונתו החזקה וליראת אלהים אשר בלבו כי אם למקום בו נראו כמו שאמר הכתוב ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה ועל המקום הזה נאמר עוד לפני כן ויפגע במקום זאת אומרת במקום המיחד וכן אתה רואה כי בחיר אנשי הסגלה אברהם אחרי עלותו במדרגות שלמות והעשותו ראוי להדבק בענין האלוהי העבר מארצו אל המקום ההוא אשר בו לבד יגיע לתכלית השלמות הלא כה יעשה עובד האדמה במצאו בתוך אדמה צחיחה שרש של אילן שפריו טוב מעבירו הוא אל אדמה נעבדת שלפי טבעה עתיד זה להצליח בה ושם יגדלהו עד היותו לעץ מעצי הגן תחת אשר עד הנה היה שיח בר ולאילן מצמיח אילנות רבים למינהו תחת אשר עד הנה צמח רק דרך מקרה ובמקום מקרי וכך היה דבר הנבואה גם בזרעו של אברהם בארץ ישראל כל ימי היותם בארץ ישראל רבו נושאי הנבואה ותנאים רבים סיעום בדבר הטהרות והעבודות והקרבנות ועל הכל קרבת השכינה כי הענין האלוהי כאלו עומד ומצפה למי שראוי לו כגון הנביאים והחסידים לחול בו ולהיות לו לאלהים כשם שהשכל עומד ומצפה למי שהשלמו תכונותיו הטבעיות והגיעו נפשו ומדותיו לידי שווי כגון הפילוסופים לחול עליו בשלמות וכשם שהנפש עומדת ומצפה למי שהשלמו כחותיו הטבעיים שלמות המוכנה לקראת מדרגה גבוהה יותר כגון בעל החיים לחול עליו וכשם שהטבע עומד ומצפה למזג איכיות שהגיע לידי שווי לחול עליו למען היות מזג זה לצמח:
 

סוריאל

New member
נראה לי שטעית בכתובת

אמנם קראתי רק את הפסקה הראשונה (אני לא מחבב את הכוזרי), אבל הנושא הזה מתאים יותר לפורום דתיים.
 
תשובה

שאלה תוכן: האם אנחנו יודעים מהו הסוד בעמנו? כלומר מדוע אנחנו נבחרנו לעם סגולה, הרי אי אפשר לטעון שאלקים הלך אל כל האומות ושאלם אם הם חפצים בתורתו וכד' שכן בחירתו בעם ישראל הייתה מלכתחילה, עוד לפני בריאת העולם. וכן מדובר במדרש אשר רוצה לומר למה לא ראויים האומות האחרות לקבל את התורה דהיינו את דבר ה' א אנחנו תוצאה של שושלת של צדיקים הכל התחיל מאברהם שנולדו לו מספר ילדים הצדיק היחיד יצחק וה' הבטיח לו :ביצחק יקרא לך זרע(ישמעאל היה רשע -ואבי המוסלמים) גם יצחק הביא לפחות 2 ילדים אחד צדיק-יעקב ואחד רשע עשיו (אבי הנוצרים) למעשה היחיד מבין האבות שלא הוליד רשעים היה יעקב הוא ישראל וידוע שאין מקרה בעולם שהרי ישראל = י-צחק -עקב ש-רה ר-בקה -חל א-ברהם ל-אה למעשה אנחנו פשוט צאצאים של צדיקים אז בגלל זה נבחרנו מה-גם שכרתנו ברית עם בורא היקום-ברית בבשר אנחנו עמדנו בברית - גם עושים אותה וגם עושים אותה כמו שצריך (גם ישמעאל עושים אבל לא ביום השמיני-לכן הזכות שלהם על הארץ היא זמנית כידוע מדברי הזהר) בגלל שעמדנו בהסכם - אז גם קיבלנו תארץ בחזרה (יזכרו לטובה הרצל ז'בוטינסקי בגין רבין ודוד בן גוריון המשיח שחיסל את כל צבאות ערב במלחמת העצמאות ועוד רבים וטובים ע"ה זצ"ל) בקיצור, זה לא שניבחרנו סתם היינו ראויים או מצד שני אנחנו - בניו של ישראל/יעקב ומכאן כל הזכויות (זה כמו אדם שנולד לעשיר - הוא עשיר - אנחנו נולדנו לצדיק - זכינו לתכונות בדם של צדיקים - גם המחלל שבת הגדול ביותר עושה צדקות ועוזר לחלשים ומגן על המדינה שכצריך ולא חושב פעמיים כשיש צו 8 כי אין מה לעשות כל ישראל צדיקים וכל מי שאומר עליהם דברים רעים....שלא ישכח שבורא היקום קרא להם-"בני בכורי ישראל" - ודי למבין.) ראוי לציין את השמירה ההדוקה של עם ישראל לאורך הגלות על התורה והמצוות(שוב מראה שקיבלנו בזכות את הארץ) לא שייך להגיד שה' בחר בנו לכתחילה שהרי ה' הוא מעבר לזמן (זה דבר עמוק אבל תחשוב על זה טוב ותראה שאני צודק-או שלא..) שבת שלום
 
למעלה