חידושי פסיקה / 52

סקירת פסקי דין חדשים מעניינים על דיני משפחה
של בתי המשפט ובתי הדין הרבניים
מאת עו"ד בני דון-יחייא
רשימה זו מופיעה באתר שלי:
http://interget.co.il/

לרשימות נוספות ולחומר מגוון
אתן ואתם מוזמנות ומוזמנים לבקר באתר וכן לשתף רשימה זו

נדחתה תביעת אישה לביטול הסכם גירושין בטענה
כי חשה מאוימת בעת שחתמה עליו
פסק דין מיום 14.5.20 של בית המשפט למשפחה באשדוד
תה"ס 1589-01-19, השופטת עפרה גיא
מאת עו"ד בני דון-יחייא

בני זוג חתמו על הסכם גירושין שאושר וקיבל תוקף של פס"ד. לאחר מכן הגישה האישה תביעה לביטולו. טענותיה העיקריות: היא חתמה על ההסכם כי חשה מאוימת, בלית ברירה, בשל כפייה סמויה בעת שהיתה בבלבול וללא כל תמיכה מקרוביה. כן טענה שבעת החתימה האמינה לטענות בעלה, הנתבע, כי רצונו בשלום בית.
התביעה נדחתה משום שהאישה לא הוכיחה כי בזמן חתימת ההסכם היתה במצב נפשי קשה שלא איפשר לה להבין על מה חתמה. כן הופרכה טענתה שחשה מאוימת כי הילדים יילקחו ממנה.
השופטת עפרה גיא לא קיבלה את גירסת האישה שלא הבינה את משמעות חתימתה על ההסכם. היא כתבה: "הלכה פסוקה היא כי חזקה שאדם קרא את המסמך עליו חתם והבין את תוכנו" (ע"א ע"א 467/64 שוויץ נ' סנדור, פ"ד יט(2) עמ' 113).

***
השופטת דחתה גם את טענת האישה על עושק מצד בעלה. טענתה כי מצבה הנפשי היה קשה, שכן הוא הבהיר לה כי בשל בגידתה בו, שאותה גילה, ייקחו ממנה את ילדיה, נסתרה בדיון: הבעל הגיש תכתובת וואטסאפ שהאישה שלחה לו וממנה ניתן להסיק כי לא חששה מאיומו לגבי המשמורת בילדים. וכך היא כתבה במיסרון לבעלה:
"לבגידת האישה אין השלכה על זכותה לשמש כהורה משמורן על הילדים. בניגוד לטעות הרווחת, אישה שבגדה אינה נתונה תחת האיום שלפיו משמורת הילדים תישלל ממנה ותועבר לבעל. באותו אופן, לבגידת הבעל אין שום השלכה על זכויותיו כהורה משמורן או כאפוטרופוס על הילדים, והסדרי הראייה בינו לבין הילדים לא יושפעו מכך".
כן נדחתה טענת האישה שלא היתה מיוצגת על ידי עורך דין בעת הכנת ההסכם ובמעמד אישורו בבית המשפט, בעוד שבעלה היה מיוצג. "התובעת ידעה כי היא רשאית לפנות לקבלת יעוץ משפטי", כתבה השופטת גיא, "ואף הבינה כי אכן מדובר בהסכם שיחייב אותה ככל שיתממש".

***

גירסת האישה היתה שמערכת היחסים בינה לבעלה ידעה עליות ומורדות. הוא נהג כלפיה בצורה מחפירה וגרם לסכסוך בינה לבין בני משפחתה. מאחר וחשה בדידות מצאה אוזן קשבת בקשרים טלפוניים עם גבר. לאחר שבעלה גילה זאת התנצלה בפניו והוא הוליך אותה שולל בכך שגרם לה להאמין שסלח לה.
בפועל, המשיכה האישה וטענה, הבעל לא התכוון לסלוח, ומדובר בהתנהגות למראית עין שלא נועדה לשפר את יחסיהם. הוא גם הקפיד להכניס אותה "לסיטואציות שנויות במחלוקת כדי לציירה כבעלת בעיה נפשית וכלא כשירה לגדל את הילדים".
ועוד לגירסת האישה: תוך כדי התנהלות זו הציג הבעל בפניה "פיתרון" שאינו ניתן לבחירתה: הוא החליט שעליהם לחתום על "הסכם שלום בית ולחילופין גירושין" כתנאי לסליחתו וכדי לשקם את היחסים. ההסכם כלל הסכמות קיצוניות ששללו ממנה זכויות בסיסיות.
השופטת דחתה את הטענה באשר להיעדר תמיכה משפחתית, בין השאר משום שהתברר בדיון שהתובעת שלחה לאימה תמונה ומיסרונים מייד לאחר אישורו של ההסכם בבית המשפט.
בנוסף, התובעת לא זימנה את בני משפחתה כדי לתמוך בגרסתה על הנתק הנטען בינה לבינם בעת עריכת ההסכם. "עובדה זו פועלת לחובתה", כתבה השופטת, "שכן סביר כי לו היה בגרסת מי מבני המשפחה כדי לתמוך בגרסתה לפיה נותקה מבני משפחתה, היתה מזמנת אותו לעדות בפניי".
השופטת הסתמכה על הפסיקה שקבעה כי צד הנמנע מלזמן עד שיש בגרסתו כדי לסייע לו, חזקה שעדותו פועלת לרעתו, שכן נסיון החיים מלמד שאם היה בגרסתו כדי לסייע לו, היה מזמנו (ע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ, פ"ד מד(4) עמ' 595).
גם טענה האישה שהבעל לא קיים את התחייבויותיו בהסכם ולא ניסה להגיע לשלום בית אמיתי – נדחתה. הוכח שאף האישה לא קיימה את ההתחייבויות האלה.

***
ניתן לבטל הסכם ממון - הן הסכם שנחתם לפני הנישואין והן הסכם גירושין - אם השופט ייווכח שנפל פגם מהותי בכריתתו. עילות הביטול מופיעות בחוק החוזים (חלק כללי): הטעיה, עושק, כפייה ועוד.
התובע הוא שצריך להוכיח שבמעמד אישור ההסכם בביהמ"ש למשפחה (או בביה"ד הרבני), הסכמתו לחתום על ההסכם נבעה מניצול חולשה כלשהי, שנעלמה מעיני השופט, שתפקידו לוודא שבני הזוג חותמים על ההסכם מרצון מלא ולאחר שהבינו את תוכנו. זהו נטל הוכחה כבד מאוד. לכן רק במקרים מעטים בוטלו הסכמי ממון.
פסק הדין סוקר את הפסיקה לגבי ביטול הסכם ממון. ברע"א 7148/98 עזרא נ' זלזניאק, פ"ד נ"ג (1) עמ' 337 נקבע:
"כאשר צד להסכם מבקש לבטל את פסק הדין מחמת פגם הקשור להסכם עצמו (כגון: טעות, הטעיה, אי חוקיות, הפרה או שינוי מהותי בנסיבות), הפן ההסכמי מאפשר לו להגיש תביעה חדשה שעילתה הפגם שנתגלה בהסכם... כאשר צד מבקש לבטל את פסק הדין מחמת שנפל פגם בהליכי משפט, לרבות בסדרי הדין, פתוחה בפניו הדרך לנקוט הליכי ערעור רגילים".
כך נקבע בפסיקה כי "אף שניתן לבטל הסכם פשרה, שקיבל תוקף של פסק דין, אם נפל פגם בכריתתו, על בית משפט לנהוג משנה זהירות בעניין זה ולהשתכנע כי קיימים טעמים כבדי משקל המצדיקים את הביטול" (ע"א 11750/05 שמר נ' בנק הפועלים). קל וחומר כשמדובר בהסכם ממון שקיבל תוקף של פסק דין (ע"א 4/80 מונק נ' מונק, פ"ד לו (3) עמ' 421).
במקרה הזה נרשם בפרוטוקול הדיון בישיבה שאישרה את ההסכם כי תוכנו הוסבר לצדדים. כן נרשם מפיהם שהבינו אותו. פסק הדין היפנה להצהרות הצדדים בהסכם: "הצדדים מאשרים כי קראו הסכם זה בעיון, הבינו את כל סעיפיו, פרטיו ותנאיו, וכי הם חותמים עליו מרצונם החופשי והטוב וללא לחץ וכפייה. הצדדים מאשרים ומצהירים כי קיבלו ייעוץ משפטי מוקדם טרם חתימתם על הסכם זה, וכל צד מוותר ולא יוכל לטעון טענת טעות ו/או הטעייה ו/או אי ידיעה ו/או הסתמכות וכיוצא בזה בכל הליך שהוא".
 
א

אהובה סגולה..

Guest
גיליתי מיהו יו"ר וועדת האתיקה של השופטים...ונראה לי שהפרט הקטן הזה לכאורה עשוי אף הוא להשפיע על השופט... ועל פסיקתו. כיום מדובר ביו"ר ועדת הבחירות......שופט בית המשפט העליון פוגלמן....עם קשר משפחתי לרב הראשי לישראל
 
למעלה